Analyser av koronaprøver i Helse Sør-Øst

Omfattende testing inngår som en viktig del av strategien for å håndtere koronapandemien. Helse Sør-Øst RHF har fått i oppdrag å etablere kapasitet til å analysere 170.000 tester for SARS-CoV-2 ukentlig, som tilsvarer testing av 5 prosent av befolkningen.

Det er nedlagt et stort arbeid med oppbygging av analysekapasitet i Helse Sør-Øst, hvor flere helseforetak og laboratorier bidrar. I uke 45 ble det analysert over 169.000 tester i Norge og mer enn 95.000 av disse testene ble utført i Helse Sør-Øst. Dette er det høyeste antall analyser av SARS-CoV-2 som er gjennomført per uke siden starten av pandemien.  

Laboratoriene har ulike utstyrsmessige forutsetninger for å kunne øke antall analyser. Tilgang til reagenser og engangsutstyr er en gjennomgående utfordring og setter også begrensninger på hvor høyt antall analyser som kan gjennomføre ved det enkelte laboratorium over tid. Det er en global etterspørsel etter reagenser og engangsutstyr som gjør situasjonen krevende. Helse Sør-Øst RHF arbeider kontinuerlig med tiltak for å bedre forsyningen av nødvendig utstyr.

Helse Sør-Øst RHF har gitt Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF i oppdrag å være høyvolumlaboratorier, slik at de kan avlaste andre laboratorier i regionen ved å ta i bruk mer leverandøruavhengige metoder (metoder som kan benytte reagenser det ikke er mangel på).

Det arbeides i alle helseforetak med å styrke analysekapasiteten ytterligere. Videre er det fokus på å bedre logistikk og samarbeid på tvers av helseforetak og mellom helseforetak og kommuner for å redusere svartider.

De to siste uker har svartiden for prøver fra Innlandet vært for lang. Dette skyldes at Akershus universitetssykehus HF har hatt ekstraordinære utfordringer med å ta unna antall prøver.

Akershus universitetssykehus har nå fått større forsyninger av utstyr og styrker analysekapasiteten. For å avhjelpe situasjonen vil prøver fra Hamar og Elverum rutes til Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF gjennomfører for en periode noen flere analyser selv. Videre vil logistikken rundt forsendelser av prøver bedres med flere bilruter. Øvrige laboratorier i regionen håndterer midlertidig flere analyser selv, slik at Oslo universitetssykehus har kapasitet til å håndtere prøvene fra Innlandet. Endringene iverksettes fra 13. november.