Et godt helsebudsjett for 2021

- Regjeringen har i dag lagt frem et godt forslag til helsebudsjett som gir rom for en aktivitetsvekst utover den demografiske veksten, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Fotoa av Cathrine M. Lofthus.
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

​- Vi vil også i 2021 ha utfordringer knyttet til Covid-19-pandemien. Det er gledelig at regjeringen foreslår et budsjett som både tar høyde for dette og samtidig gir mulighet for å ta igjen noe av den aktiviteten som sykehusene har måttet utsette under pandemien, sier Lofthus.

Budsjettforslaget gir rom for å ta igjen aktivitet i sykehusene som følge av lavere aktivitet i 2020. Dette skal bidra til reduserte ventetider. Det foreslås blant annet et nasjonal tilskudd på 200 millioner kroner til en midlertidig insentivordning i 2021 som skal stimulere helseforetakene til å gjennomføre forbedringstiltak for å redusere ventetider og forbedre kapasitetsutnyttelsen ved poliklinikker. Dette kommer i tillegg til midler til aktivitetsvekst og et nasjonalt tilskudd på 3 500 millioner kroner for å kompensere for at smittevern- og beredskapstiltak gir mindre effektive pasientforløp og økte driftskostnader.

I budsjettet er det også satt av midler til å gå videre med etableringen av en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum. Regjeringen foreslår å gi en låneramme på 830 millioner kroner til prosjektet og en bevilging på 24 millioner kroner i 2021. Det er på høy tid å få erstattet dagens lokaler på Dikemark, som er i svært dårlig forfatning.

- Nye bygg vil gi grunnlag for et langt bedre behandlingstilbud for denne pasientgruppen, og vi er godt fornøyd med at det er funnet rom for dette i forslaget til statsbudsjett, sier Lofthus. – Det er et høyt prioritert prosjekt.


Se mer om budsjettet på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider (regjeringen.no).