Helse Sør-Øst godkjenner effektiviseringsplan for nytt sykehus i Drammen

Helse Sør-Øst RHF har i sitt styremøte 20. august sluttet seg til Vestre Viken HFs planer for såkalt gevinstrealisering. Det betyr at man gjennomfører en rekke tiltak for å sikre økonomisk bærekraft – både for nytt sykehus i Drammen og for de andre sykehusene i området.

Vestre Viken HF har styrebehandlet gevinstrealiseringsplanen i flere omganger, og har oversendt plan for gevinstrealisering og etablering av økonomisk bærekraft for behandling i Helse Sør-Øst RHF.

Se styresak 086-2020