Helse Sør-Øst leverer på pakkeforløp for kreft

For første gang siden pakkeforløpene for kreft ble innført i 2015 har samtlige av helseforetakene i Helse Sør-Øst nådd de fastsatte målene om at mer enn 70 prosent av pakkeforløpene skal være gjennomført innen standard forløpstid.

Helseforetakene og sykehusene har gitt oppfølging av pakkeforløp for kreft høy prioritet i løpet av året. Mange av helseforetakene har gjort dette i nært samarbeid med et innsatsteam fra Helse Sør-Øst RHF. Dette har resultert i en svært positiv utvikling gjennom hele 2020. I juli er måloppnåelse for pasienter behandlet innen standard forløpstid på 81 prosent.

- Vi er svært godt fornøyd med den innsatsen våre helseforetak og innsatsteamet har lagt ned i oppfølgingen av pakkeforløpene. At alle våre sykehus nå leverer på dette målet, betyr mye for kreftpasientene, sier administrerende direktør Catherine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF. 
 

Positiv aktivitetsøkning

Virksomhetsrapport per juni og juli 2020, som ble forelagt styret i Helse Sør-Øst RHF 20. august, viser at aktiviteten ute i helseforetakene fortsatt ligger under det som er budsjettert innen alle tjenesteområder. Det er likevel en positiv utvikling gjennom sommeren.

Tallene viser at utviklingen innen ventetider, fristbrudd og prioriteringsregelen er positiv, selv om kravene ikke innfris per juli.  Aktiviteten er økt i sommer, noe som viser en gradvis utvikling mot mer normal drift. Resultatutviklingen er per juli tilnærmet i tråd med budsjett når man tar hensyn til støtten som er gitt i forbindelse med inntektsbortfallet til og med mai.

- Vi er stolte av den helt ekstraordinære innsatsen som er lagt ned fra de ansatte og lederne i hele regionen i den krevende perioden vi har lagt bak oss. Mange av de ansatte har hatt lange arbeidsdager, har tatt på seg nye oppgaver og vist en enorm innsats for å komme gjennom en krevende situasjon, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus.

Styresak virksomhetsrapport juni og juli