Helse Sør-Øst RHF utlyser midler til tjenesteinnovasjon

Helse Sør-Øst RHF lyser nå ut i åpen konkurranse inntil 8,5 millioner kroner til prosjekter innen tjenesteinnovasjon. Tjenesteinnovasjon innebærer at vi utvikler nye former for helsetjenester – eller at vi foretar vesentlige forbedringer av dagens tjenester.

-Vi vil gi høy prioritet til prosjekter om nye arbeidsformer når det gjelder pasienter med store behandlingsbehov. Vi er også opptatt av nyskapende prosjekter som legger til rette for involvering av pasientene og som bidrar til å gi helsepersonell mer tid til pasientene, sier viseadministrerende direktør Jan Frich.

Prinsipper for utlysningen

Støtte vil bli gitt til prosjekter som har relevans for viktige satsingsområder som er beskrevet i Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst, avgrenset til:

  • Prosjekter som gjør bruk av nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi, som frigjør tid til pasientrettet arbeid og/eller understøtter økt brukerstyring.
  • Prosjekter som understøtter nye former for samarbeid innad i spesialisthelsetjenesten og mellom tjenestenivåene overfor pasienter med (store) behandlingsbehov over tid.
  • Prosjekter som bidrar på nye måter til å redusere uønsket variasjon i kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet, herunder prosjekter som legger til rette for samvalg.
  • Prosjekter som bidrar til å gi leger og sykepleiere mer tid til pasientene.

Hvem kan søke?

Prosjektleder må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i regionen eller et privat, ideelt sykehus som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Søknaden skal fremmes gjennom søkerinstitusjonen, og en eventuell tildeling vil bli utbetalt til institusjonen øremerket prosjektet.

Søknadsfrist er 18. desember 2020.