Føringer for søknader om strategiske forskningsmidler for ikke-universitetssykehus 2023

Sammendrag

​Utlysningspott
​Ca. 4 mill. kr for 2023, dvs. ca. 24 mill. kr samlet sett for hele prosjektperioden.​
​Type støtte
​Vitenskapelig stilling (doktorgrads-, postdoktor- eller forskerstipend) eller driftsmidler.
​Søknadsadgang
​Ansatte med doktorgrad og minst 50 % stilling ved ikke-universitetssykehus eller privat, ideell søknadsberettiget institusjon i regionen.
Tildelingsramme​​Finansiering av 50 % vitenskapelig stilling for inntil 6 år eller driftsmidler (maks. 600 000 kr pr. år) for inntil 3 år.
​Senest mulig prosjektoppstart
​1. desember 2023
​Karantene 
​Prosjektledere som har fått innvilget søknad etter utlysning av midler til ikke-universitetssykehus ila. de siste tre årene kan ikke søke (oppstart 2020, 2021 eller 2022). 

​Søknadsbegrensning
​Inntil 2 søknader pr. søkerinstitusjon

Prosjektleder for sø​​knad om forskningsmidler til ikke-universitetssykehus

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 50 % stilling ved et ikke-universitetssykehus eller privat, ideell søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst på søknadstidspunktet og hele prosjektperioden.
 
En prosjektleder som har fått innvilget søknad om forskningsmidler gjennom den strategiske utlysningen til ikke-universitetssykehus ila. de tre siste årene kan ikke sende inn ny søknad i denne utlysningen (gjelder prosjekter med oppstart 2020, 2021 eller 2022).
 
Prosjektleder er faglig ansvarlig for den daglige driften og gjennomføringen av prosjektet.
 

Tildelingsb​eløp for stipend

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn satsen brukt av Norges forskningsråd for doktorgrads-, postdoktor- og forskerstipend. Tildelingsbeløpet er en årlig rundsumsbevilgning som inkluderer lønnskostnader og driftsmidler. For 2023 er satsen på 612 500 kr for en 50 % vitenskapelig stilling.  
 

Doktorgrad​sst​​ipe​​​nd

Prosjektleder for et doktorgradsprosjekt skal være hoved- eller medveileder for doktorgradsstipendiaten. Det forutsettes for øvrig at retningslinjer for hoved- og medveileder ved aktuelt universitet følges. Doktorgradskandidaten kan ikke selv være prosjektleder.
 
Søknader om doktorgradsstipend skal fremmes uten navngitt kandidat. Navnet på kandidaten skal meldes inn til Helse Sør-Øst RHF straks kandidaten er ansatt. Doktorgradskandidaten skal være ansatt og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden med unntak av eventuelt forskningsopphold i utlandet.

Doktorgradsstipendet skal som hovedregel ha en varighet tilsvarende tre årsverk. Doktorgradsstipend av kortere varighet (min. 1 årsverk) tildeles kun dersom kandidaten allerede har påbegynt sitt doktorgradsarbeid uten finansiering fra andre kilder eller bare har mottatt interne midler tilsvarende inntil 2 årsverk fra søkerinstitusjonen. Det skal i så fall redegjøres for slik finansiering i prosjektbeskrivelsen.
                                                                                  
Helse Sør-Øst RHF gir ikke støtte til kandidater som allerede har avlagt doktorgrad eller som har mottatt annet doktorgradsstipend fra Helse Sør-Øst RHF eller andre finansieringskilder tidligere. Det er ikke tillatt å dele doktorgradsstipendet mellom flere kandidater.
 
 

Postdokto​​r​​stipend

Søknader om postdoktorstipend skal fremmes uten navngitt postdoktorkandidat (hvis ikke søknaden  gjelder eget postdoktorstipend til prosjektleder). Navn på kandidaten skal meldes inn til Helse Sør-Øst RHF straks kandidaten er ansatt. Hvis postdoktorkandidaten selv står som prosjektleder, må øvrige krav til avlagt doktorgrad og ansettelsesforhold være oppfylt.
 
Postdoktorkandidaten skal være ansatt og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele stipendperioden med unntak av eventuelt forskningsopphold i utlandet. Disputasen må være godkjent før kandidaten ansettes i postdoktorstillingen.
 
Helse Sør-Øst RHF finansierer nye postdoktorstillinger med inntil 3 årsverk pr. kandidat. Ansettelsesperioden for en postdoktorkandidat må utgjøre minst 2 årsverk.
 
En kandidat kan kun få finansiert én, ny 3-årig postdoktorstilling fra Helse Sør-Øst RHF. Kandidaten kan ikke ha vært ansatt som postdoktor i mer enn 2 årsverk ved samme institusjon/ virksomhet tidligere. Postdoktorstipendet kan ikke deles av flere kandidater.

Forskerstipe​​​​​​nd

Ved søknad om forskerstipend må kandidaten selv stå som prosjektleder. Det forventes da at kandidaten skal kunne gjennomføre selvstendig forskning uten veiledning.
  
For forskerstipend er det ikke lagt begrensning på antall årsverk hver kandidat kan motta støtte fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
 

Drifts​​​mid​ler

I utlysningen av forskningsmidler til ikke-universitetssykehus er det mulig å søke om inntil 600 000 kr pr. år for inntil 3 år.

Driftsmidlene skal benyttes til å dekke nødvendige kostnader for gjennomføring av prosjektet. Dette kan f.eks. omfatte forskningsmateriell, kostnadskrevende analyser, databaseløsninger, biobank, monitorering, støttepersonell etc.
 
Dersom prosjektet inkluderer rekruttering av pasienter, kan det inkluderes kostnader basert på kompensasjon av rekrutteringskostnader pr. pasient. Det skal i så fall redegjøres for dette i prosjektbeskrivelsen.

Regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF kan ikke benyttes til innkjøp eller ansettelser/avlønning av personer i andre sektorer (UH-sektor, instituttsektor), helseregioner eller utlandet. Nødvendige forskningstjenester kan kjøpes eksternt på timesbasis, men i så tilfelle skal dette synliggjøres i budsjettet og redegjøres for i søknaden.

Det er ikke anledning til å søke om godtgjørelse for veiledning av stipendiater.
 
 ​
Fant du det du lette etter?