Åpen prosjektstøtte

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om åpen prosjektstøtte 2023.

Please scroll down for English text

Sammendrag
​​Sammendrag
​​

​Type støtte
​Åpen prosjektstøtte 
​Søknadsadgang
Ansatte med doktorgrad og minst 20 % stilling i søknadsberettiget institusjon
​Tildelingsperiode
Inntil ​3 år
​Tildelingsbeløp
​1 - 3 mill. kr per år
​Innhold
​Vitenskapelige stillinger og/eller forsknings-/støttepersonell og/eller driftsmidler
​Senest mulig oppstartsdato
​1. desember 2023

Fo​​rmål

Denne søknadskategorien skal gi rom for finansiering av et større forskerinitiert prosjekt av høy vitenskapelig kvalitet.

Prosjektle​​der

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved søkerinstitusjonen på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden.
 
Vær oppmerksom på at prosjektleder har mulighet til å søke om midler til egen stilling i form av forskerstipend i kategorien åpen prosjektstøtte.
 
Det er ikke anledning til å være ekstern prosjektleder for et prosjekt i denne kategorien.


Finansi​ering og varighet

I kategorien åpen prosjektstøtte kan det søkes om 1-3 mill. kr pr. år i inntil 3 år.
 
Merk at søknadens budsjett må være innenfor den gitte årlige rammen for kategorien (≤3 mill. kr pr. år). Det skal gis utfyllende beskrivelser av de ulike kostnadselementene, enten i søknadsskjemaet eller i prosjektbeskrivelsen.

Regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF kan ikke benyttes til innkjøp eller ansettelser/ avlønning av personer i andre sektorer (UH-sektor og instituttsektor), helseregioner eller utlandet. Nødvendige forskningstjenester kan kjøpes eksternt på timesbasis, men i så tilfelle skal dette synliggjøres i budsjettet og redegjøres for i søknaden.

Det er ikke anledning til å søke om annen godtgjørelse for prosjektleder eller om kompensasjon for veiledning av stipendiater.

Etter tilsagn om støtte til et prosjekt, kan vitenskapelige stillinger omgjøres fra 100 % ned til min. 50 % ved at prosjektleder sender inn søknad om endring i pågående forskningsprosjekt til Helse Sør-Øst RHF.

Hva kan det søkes​​ om støtte til?

I kategorien åpen prosjektstøtte kan det søkes om:
  • finansiering av vitenskapelige stillinger (doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstipend) og/eller
  • finansiering av annet forsknings-/støttepersonell og/eller
  • driftsmidler
 

Viten​skapelige stillinger

Alle personer i vitenskapelige stillinger i forskningsprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF skal ansettes i minst 50 % stilling og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden. Navn på kandidater til vitenskapelige stillinger skal ikke oppgis i søknaden, men meldes inn til Helse Sør-Øst RHF så snart disse er ansatt. 

Det vises til føringene for doktorgradsstipend og postdoktorstipend, som også gjelder for denne kategorien. Merk f.eks. at doktorgradsstipend som en hovedregel skal ha en varighet tilsvarende tre årsverk, mens nye postdoktorstipend skal tilsvare minst to årsverk.
 
For doktorgradsstipend gis støtten kun som en rundsum som inkluderer lønnskostnader og driftsmidler. For postdoktor- og forskerstillinger i åpen prosjektstøtte kan kostnader enten oppgis som en rundsum eller med angivelse av lønnskostnader for den aktuelle stillingen. For 2023 er rundsumsbevilgningen på 1 225 000 kr for alle disse stillingstypene. 
 
En forskerkandidat skal ha doktorgrad, og skal kunne gjennomføre selvstendig forskning uten å være underlagt veiledning. Det er ikke satt begrensning på antall årsverk en forskerkandidat kan være finansiert av Helse Sør-Øst RHF, hvilket betyr at kandidaten kan ha hatt en forskerstilling finansiert av Helse Sør-Øst RHF tidligere.
 
En prosjektleder kan søke om midler til eget forskerstipend. Prosjektleders egen forskerstilling i prosjektet må tilsvare minst 1,5 årsverk. Stillingsandelen må være minst 50 %. 
 

Annet fors​kningspersonell og støttepersonell

Det er mulig å søke om midler til annet forsknings-/støttepersonell for forskning, f.eks. teknisk personell, forskningssykepleiere etc. For hver stilling skal det oppgis stillingstittel, stillingsandel, lønnskostnader og varighet i budsjettet. Behovet for alle stillinger og deres rolle(r) i prosjektet skal synliggjøres i prosjektbeskrivelsen.
 
Alle personer i stillinger som annet forskningspersonell/støttepersonell i prosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF skal ansettes ved søkerinstitusjonen.

Drift​smidler

Det kan søkes om støtte til driftskostnader som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet. Dette kan f.eks. være midler til mindre utstyr (inntil 300 000 kr), kostnadskrevende analyser, databaseløsninger, biobank, monitorering etc.
Dersom prosjektet inkluderer rekruttering av pasienter, kan det inkluderes kostnader basert på kompensasjon av rekrutteringskostnader pr. pasient. Det skal redegjøres for dette i prosjektbeskrivelsen.
 
Publiseringskostnader kan inngå som et kostnadselement, men skal ikke overskride 50 000 kr per år. 

Obligatoriske vedlegg til søknader om åpen prosjektstøtte


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknad og vedlegg skal være på engelsk. Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk.


Vedlegg
Krav
Formatkrav
CV
CV for prosjektleder skal vedlegges. Når prosjektet omfatter doktorgradsstipend,. skal også hovedveileders CV vedlegges hvis ikke prosjektleder er hovedveileder.

I tillegg kan CV for inntil 2 andre sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere i prosjektet vedlegges. 

Se forslag til mal for CV: PDF  Word
Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.
Publikasjonsliste
Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. Når prosjektet omfatter doktorgradsstipend, skal også hovedveileders publikasjonsliste vedlegges hvis ikke prosjektleder er hovedveileder.

I tillegg kan publikasjonslister for inntil 2 andre sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere i prosjektet vedlegges. 
Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner, og hver liste  skal ikke overstige 3 sider.

Originalartikler bør listes opp før ev. andre typer vitenskapelige publikasjoner.

Prosjektbeskrivelse
Se mal for prosjektbeskrivelsen:
PDF  Word
Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar


Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, skal det vedlegges en bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer.

Se mal: PDF Word
Forankringsavtale
Hvis prosjektleder er ansatt ved Kreftregisteret, skal det vedlegges en forankringsavtale.

Se mal: PDF Word

In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

Summary
Type of funding
Open Project support
Application access
The applicant should have a doctoral degree and at least 20% employment at an institution with application access to regional funding
Duration
3 years
Amount
1 - 3 mill. NOK per year
Content
Scientific personell and/or support personnel and/or running costs
Latest possible start date
December 1st 2023

Purpose
The category provides funding for researcher-initiated projects of size and high scientific quality.

Principal investigator
The principal investigator (PI) must have a doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution at the application deadline and throughout the project period.

Note that the PI may apply for funding of his/her own position as a researcher in this category.

It is not possible to be an external project investigator for a project in this category.

Funding and duration
Helse Sør-Øst RHF awards 1-3 million NOK per year for up to three years in the category Open project support.

Note that the application budget must be within the given limits. Descriptions of the various cost elements must be provided, either in the application form itself or in the project description.

Regional research funding from Helse Sør-Øst RHF cannot be used for employment of personnel or procurement of equipment etc. outside the specialist health services, in other health regions or abroad. However, it is possible to purchase research services from external parties. In such cases, this must be made visible in the budget and explained in the application.

It is not possible to apply for compensation for the PI for project management or supervision of PhD candidates.

It is possible to convert an academic position (from 100% down to min. 50%) after an award has been received (see dedicated form: changes to research project).

What do we fund?
In the category Open project support, the following can be funded by the call:

  • Academic positions (PhD or postdoctoral fellowships, researcher position and/or
  • Scientific personnel (lab technician etc.) and/or
  • Running costs

 

Academic positions
Personnel in academic positions funded by Helse Sør-Øst RHF should be employed in min. 50 % position and have their main work address at the applicant institution throughout the project period.

Candidates in these positions should as a rule not be named in the application, but should be reported to Helse Sør-Øst RHF as soon as they are engaged on the project.

Formal guidelines for PhD and postdoctoral positions awarded by Helse Sør-Øst RHF should be followed. Note that PhD positions as a rule of thumb should encompass 3 FTEs, while any new postdoctoral positions should be equivalent to at least 2 FTEs.

For doctoral candidates, the award is given as a lump sum, incl. salary costs and running costs. For postdoctoral and researcher positions, the grant can be awarded either as a lump sum or as actual costs for the position in question. For 2023, the lump sum is 1 225 000 NOK.

Candidates for the researcher position should have a PhD and should be capable of carrying out research independently, without supervision. There is no limitations on the number of FTEs funded for such a position, meaning that a candidate may have previously received similar Helse Sør-Øst RHF awards as a researcher.

A PI can apply for funding of his/her own position as a researcher, provided that the position equals at least 1,5 FTEs. The position should not be less than 50% employment. 

Other scientific personnel and support staff
The application may also include funding for technical/scientific support staff, e.g. lab technicians,, research nurses, project coordinators etc. Please specify the position, % employment, costs and duration for each position. The project description should highlight the need for these positions and their role(s) in the project.

Any positions within this category financed by Helse Sør-Øst RHF should be employed at the applicant institution.

Running costs
Running costs essential for the project may be included. Funding is available for smaller equipment (up to 300 000 NOK), costly analyzes, database solutions, biobanking, monitoring etc.

If the project includes patients, compensation of patient recruitment may be included in the application, e.g. using a per patient-cost model. This should be reflected in the project description.

Publication costs should be made visible in the budget if this is included as a cost element in the project. If publication costs are included, these costs cannot exceed 50 000 NOK per year. 

Mandatory attachments for applications for Open Project support
All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file.

Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered by the review committees.

The format requirements are as follows: Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables, 9 pt may be used.

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English. Norwegian can only be used when the templates are in Norwegian. 

Required attachments

Attachment
Requirements
Format
CVs

The principal investigator's CV should be enclosed.
In addition, CVs for up to 2 other key scientific collaborators may be submitted.

See suggested CV template: PDF  Word 


Each CV should be maximum 2 pages and written in English.
List of publications

List of publications should be included for the principal investigator.  In addition, the publication lists for up to 2 other key scientific collaborators may be submitted.


Each list must contain relevant publications and should not exceed 3 pages. 

Project descriptionPlease view template for the project description: PDF  Word

The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references.


Confirmation of transfer of principal investigator responsibility


If a principal investigator turns 70 during the project period, a written confirmation from the applicant institution must be submitted stating that responsibilities as principal investigator will be transferred to another researcher when this occurs.

See template: PDF  Word

Agreement with the Norwegian cancer registry

If the principal investigator is employed by the Norwegian cancer registry, please attach an agreement of commitment. 
 
See template: PDF  Word
Fant du det du lette etter?