Utlysning av strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus for 2023

Styret i Helse Sør-Øst RHF ønsker fortsatt å videreføre den strategiske avsetningen av regionale forskningsmidler til forskning ved ikke-universitetssykehusene (jf. styresak 029-2022). Helse Sør-Øst RHF utlyser nå  ca. 4 mill. kr til helseforskning ved ikke-universitetssykehusene i regionen. 

Søknadsfrist var torsdag 12. mai 2022 kl. 16.00 

Det kan kun sendes inn inntil to søknader fra hver institusjon.

Hvem kan søke om strategiske forskningsmidler?

Alle søknader må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, dvs. et ikke-universitetssykehus eller privat, ideell søknadsberettiget institusjon i regionen. Søknadene skal vedlegges en begrunnet støtteerklæring fra søkerinstitusjonen. Se oversikt over hvilke helseforetak/sykehus som kan søke.

Prosjektleder (søker) skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 50 % stilling ved søkerinstitusjonen på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden. Hvis søknaden gjelder støtte til forskerstipend, må kandidaten selv stå som prosjektleder for søknaden. Det forventes at en kandidat på forskernivå skal kunne gjennomføre selvstendig forskning uten veiledning.

Prosjektledere som har fått innvilget søknad om forskningsmidler gjennom den strategiske utlysningen til ikke-universitetssykehus de tre siste årene kan ikke sende inn ny søknad i denne utlysningen (gjelder prosjekter med oppstart 2020, 2021 eller 2022).

Det gjøres oppmerksom på at utlysningen er åpen for ulike profesjoner tilknyttet søkerinstitusjonene (lege, sykepleier, fysioterapeut, psykolog osv.).
  
Øvre aldersgrense for prosjektleder
Personer over 70 år (f. 1952 eller tidligere) har ikke søknadsadgang, men kan delta i prosjektet. Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, må søknaden vedlegges en bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen når dette inntreffer. Benytt mal for slik bekreftelse. 

Hva kan det søkes om støtte til?

Det kan søkes om enten:
  • finansiering av en 50 % vitenskapelig stilling (doktorgrads-, postdoktor- eller forskerstipend) for inntil 6 år, eller
  • driftsmidler på inntil 600 000 kr pr. år for inntil 3 år. 
Navn på doktorgrads- og postdoktorkandidater skal ikke oppgis i søknaden.

Forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF tildeles søkerinstitusjonen og øremerkes forskningsprosjektet, som må ha oppstart før 1. desember 2023. 

Brukermedvirkning i forskningsprosjektene

I prosjektbeskrivelsen skal det redegjøres for i hvilken grad brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig. Plan for brukermedvirkning inngår i søknadsvurderingen. Det vises til RHF-enes veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten. 

Søknadsskjema og klassifisering av forskningsprosjektet

Søknadene skal sendes inn elektronisk via et nettbasert søknadsskjema, eSøknad

I eSøknad skal søknaden klassifiseres av søker i en av følgende faggrupper:

  • Klinisk somatisk forskning, inkl. pasientrettet translasjonsforskning
  • Klinisk forskning innen psykisk helse og rus/avhengighet
  • Forskning innen folkehelse, epidemiologi, helsetjenester m.m.
  • Biomedisinsk forskning med translasjonsperspektiv*
*Faggruppen inkluderer forskning på molekylære, cellulære og biokjemiske sykdomsmekanismer, samt metodeutvikling innen alle fagområder inkludert psykisk helse og rus/avhengighet.

Søknadsvurdering

Vurderingen av søknader om strategiske forskningsmidler baseres på de samme kriteriene for vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi som i den ordinære utlysningen. I tillegg kan strategisk betydning for tjenesten bli tillagt vekt.
 
Søknader som ikke oppfyller kravene i utlysningen kan bli avvist. Se oversikt over mulige årsaker til avvisning av søknader.


Obligatoriske vedlegg til søknaden

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknad og vedlegg skal være på engelsk. Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk. 

VedleggKravFormatkrav
CV

Kun prosjektleders CV skal vedlegges

Ved søknad om doktorgradsstipend: Hvis prosjektleder ikke er hovedveileder, skal også hovedveileders CV vedlegges

Mal for CV: PDF  Word

CVen skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.
PublikasjonslisteKun prosjektleders publikasjonsliste skal vedlegges.

Ved søknad om doktorgradsstipend: Hvis prosjektleder ikke er hovedveileder, skal også hovedveileders publikasjonsliste vedlegges.

Publikasjonslisten skal bestå av relevante publikasjoner og skal ikke overstige 3 sider.

Originalartikler bør listes opp før ev. andre typer vitenskapelige publikasjoner.

Prosjektbeskrivelse

Se mal for prosjektbeskrivelsen:
PDF  Word

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Erklæring fra søkerinstitusjonen med begrunnelse for støtte av prosjekt

Det er viktig at begrunnelsen viser til forankring i helseforetakets forskningsstrategi og utvalgte satsingsområder der dette er relevant. Søkerinstitusjonen må selv legge til rette for en satsing innenfor fagområdet gjennom etablering av nødvendig forskningsinfrastruktur, bevilgning av forskningstid etc.

Se mal: Word

Dette vedlegget kan skrives på norsk.

 

Bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar
Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, skal det vedlegges en bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer. 

Se mal: Word

 

Ofte stilte spørsmål

Under ofte stilte spørsmål  finnes svar på mange av de vanligste spørsmålene vedrørende søknader om forskningsmidler.

Har du spørsmål utover dette bør du fortrinnsvis sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no.

Kontaktinformasjon

Forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst RHF kan kontaktes på e-postadressen forskningsmidler(a)helse-sorost.no

 

Fant du det du lette etter?