Utlysning av innovasjonsmidler

Helse Sør-Øst RHF lyser ut midler til forskningsbasert innovasjon i regionen.

Søknadsfrist var torsdag 2. september 2021 kl 16.00

Midler til forskningsbasert innovasjon i Helse Sør-Øst skal gi rom for finansiering av gode idéer framkommet gjennom forskningsaktiviteter ved helseforetakene og de private, ideelle institusjonene i regionen. Forutsetningen for tildeling er at det foreligger forskningsresultater med potensial for kommersiell og/eller samfunnsmessig utnyttelse. Finansiering av ideer og oppfinnelser i denne sammenhengen innebærer finansiering av en innovasjonsprosess, dvs. at innovasjonsmidlene skal benyttes for å støtte aktiviteter som er knyttet til definerte milepæler i innovasjonsprosessen og som sørger for å drive utviklingen av ideen videre mot anvendelse.


Innovasjonsprosessen

Innovasjonsprosessen er beskrevet i figuren under som en trinnvis prosess, der videreutvikling og kommersialisering av idéer gjerne foregår i samarbeid med et teknologioverføringskontor (TTO) (figurens prosesselementer er hentet fra TTO Inven2). I en slik innovasjonskjede inngår det aktiviteter i tidlig fase av utviklingen, slik som definisjon av idéen gjennom en DOFI-innmelding og -evaluering, sikring av immaterielle rettigheter og konseptutvikling, fram mot lisensiering eller bedriftsetablering i siste fase av innovasjonsprosessen.

 

De regionale midlene til forskningsbasert innovasjon er inndelt i to potter:

 1. Finansiering av aktiviteter i konseptutviklingsfasen, knyttet til bekreftelse av en idé eller et konsept
 2. Finansiering av innovasjonsaktiviteter i verifiseringsfasen, knyttet til videreutvikling av ideen for kommersialisering, lisensiering eller bedriftsetablering

Regionale midler til forskningsbasert innovasjon er med andre ord stilt til rådighet som milepælsfinansiering langs et forløp i innovasjonsprosessen for å kunne oppnå realisering av ideen/konseptet. 

Føringer og obligatoriske vedlegg for søknader om midler til forskningsbasert innovasjon er beskrevet nedenfor.Midlene vil bli utbetalt til institusjonen øremerket innovasjonsprosjektet, og det er derfor en forutsetning at institusjonen trekkes inn i søknadsprosessen Søknad om midler til forskningsbasert innovasjon skal derfor godkjennes (forankres) av budsjettansvarlig ved søkerinstitusjonen. Dette gjøres gjennom søknadsportalen eSøknad og forklares nærmere nedenfor.

Søknadsadgang

For å ha søknadsadgang må prosjektleder være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak eller et privat, ideelt sykehus i Helse Sør-Øst (søkerinstitusjonen). Søknaden skal fremmes gjennom søkerinstitusjonen, og en eventuell tildeling vil bli utbetalt til institusjonen øremerket prosjektet.

Det er ikke anledning til å flytte omsøkte midler ut av institusjonen eller søke om midler fra en allerede etablert bedrift. Eventuelle aktiviteter som skal gjennomføres utenfor institusjonen, kan imidlertid faktureres innovasjonsprosjektet som kjøp av tjeneste.

Godkjenning (forankring) i søkerinstitusjonen

En søknad om innovasjonsmidler skal være godkjent (forankret) av søkerinstitusjonen før den faglige vurderingen starter. Det forutsettes derfor at søknaden er gjort kjent for budsjettansvarlig ved søkers enhet/avdeling.

I eSøknad velges den forankringsansvarlige ved søkerinstitusjonen fra en liste. Ved innsending av søknad blir det deretter sendt en automatisk generert e-post til forankringsansvarlig med informasjon om gjennomføring av forankringen. Merk at søknaden ikke regnes som fullført før forankring er mottatt av Helse Sør-Øst RHF. Frist for godkjenning er satt til én uke etter søknadsfristen.

Administrativ søknadsstøtte

Eventuelle spørsmål av teknisk/administrativ karakter kan sendes på e-post til avdeling for forskning og innovasjon, Helse Sør-Øst RHF, med adresse: innovasjon@helse-sorost.no.

Føringer og obligatoriske vedlegg - søknader om innovasjonsmidler til konseptutviklingsfasen


​Sammendrag
​Type støtte
​Forskningsbasert innovasjon - konseptutviklingsfase
​Total ramme for årets utlysning
​10 - 15 prosjekter
​Søknadsadgang
​Ansatte med minst 20 % stilling i søknadsberettiget institusjon
​Søknadsbeløp
​Maksimalt 500 000 kroner
​Antall tildelinger per prosjekt
​Inntil 2 tildelinger til sammen

Finansiering og varighet
Helse Sør-Øst RHF tildeler inntil 500 000 kroner i støtte til aktiviteter i den tidlige fasen av innovasjonsprosessen; konseptutviklingen. Prosjektet skal ha nyhetsverdi og potensial for anvendelse, enten kommersielt og/eller samfunnsmessig, og det skal foreligge en gjennomarbeidet prosjektplan med definerte milepæler. Tildelte midler skal benyttes innenfor en prosjektramme på 1 år, og prosjektet må starte innen 6 måneder etter tildeling.

Samme innovasjonsprosjekt kan kun oppnå to tildelinger i denne søknadskategorien. Dersom det søkes om midler til konseptutviklingsfasen for andre gang, skal et TTO inngå som samarbeidspartner i søknaden. Prosjektets kontaktperson i TTO-et skal angis under ‘samarbeidspartnere’ i søknadsskjema i eSøknad, slik at kontaktpersonen kan bekrefte samarbeid og involvering i innovasjonsløpet.

Søknadsbeløpet skal spesifiseres i budsjettmodulen i eSøknad, og skal ikke overstige øvre ramme for tildeling i kategorien. Merk at dersom søknadsbeløpet er høyere enn 500 000 kroner vil søknaden bli avvist. Det er også viktig å påse at budsjettet i søknaden samsvarer med definerte milepæler, aktiviteter og innhold. 

Hva kan innovasjonsmidler til konseptutviklingsfasen brukes til?

Helse Sør-Øst RHFs innovasjonsmidler til konseptutviklingsfasen kan benyttes for å avklare usikkerheter knyttet til videre utnyttelse av oppfinnelsen, til bekreftelse av tidligere oppnådde forskningsresultater og til å undersøke marked, implementeringsmuligheter og konkurransekraft. 

Følgende aktiviteter kan inngå som elementer i en søknad om støtte til innovasjonsprosjekter i konseptutviklingsfase:

 • uavhengig verifisering av forskningsresultater
 • avdekking av potensielle anvendelsesmuligheter, marked og kommersielle perspektiver
 • test av prototyper og/eller definisjon av potensielt produkt
 • etablering av team og partnerskap for videre forretningsutvikling
 • analyse av patenterbarhet, utvikling av IPR-strategi og markedsundersøkelser for og patentbeskyttelse av forretningskonseptet
 • utforming og innmelding av DOFI

Midlene kan benyttes til å dekke utgifter til lønn/frikjøp, teknisk støttepersonell, drift, begrenset støtte fra TTO, og lignende, i henhold til budsjettet i søknaden.

Midlene kan ikke brukes til større generelle utstyrsinvesteringer. Maksimalt kr 200 000 av de tildelte midlene kan benyttes til utstyr, men det er en forutsetning at utstyret er prosjektspesifikt, helt nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, og at det ikke har andre finansieringsmuligheter.

Obligatoriske elementer og vedlegg
Søker har ansvaret for at innlevert søknad er fullstendig, dvs. at søknaden følger aktuelle føringer for kategorien, at søknadsskjema er korrekt utfylt og at obligatoriske vedlegg er lastet opp. En ufullstendig søknad vil ikke kunne bli videre behandlet i vurderingsprosessen og vil bli avvist.

Følgende obligatoriske dokumenter skal vedlegges:
 • Prosjektbeskrivelse iht. mal (maks. 5 sider, PDF-format)
 • CV for prosjektleder (3 sider, PDF-format)
Merk at det stilles et særskilt krav til søknader om støtte i konseptutviklingsfasen for andre gang. Søknaden skal da inneholde følgende opplysning:
 • Prosjektets kontaktperson i TTO-et angis under ‘samarbeidspartnere’ i søknadsskjemaet. Denne personen skal deretter bekrefte samarbeid og involvering i innovasjonsløpet.
Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert. Alle dokumenter må konverteres til PDF-format og lastes opp hver for seg som egne filer i eSøknad. Merk at prosjektbeskrivelsen skal skrives i henhold til malen. For alle vedlegg gjelder følgende formatkrav: A4-side, minimum 2 cm marger, enkel linjeavstand. 11 pt Arial/Cambria eller 12 pt Times New Roman font (evt. font av tilsvarende størrelse)

Føringer og obligatoriske vedlegg - søknader om innovasjonsmidler til verifiseringsfasen


​Sammendrag

​Type støtte
​Forskningsbasert innovasjon - verifiseringsfase
​Total ramme for årets utlysning
​1 - 5 prosjekter
​Søknadsadgang
​Ansatte med minst 20 % stilling i søknadsberettiget institusjon
​Søknadsbeløp
​Maksimalt 1 000 00 
​Antall tildelinger per prosjekt
​Kun 1 tildeling

Finansiering og varighet
Helse Sør-Øst RHF tildeler inntil 1 000 000 kroner i støtte til aktiviteter i verifiseringsfasen av innovasjonsprosessen. I denne fasen av innovasjonsprosessen skal prosjektet ha gjennomført konseptutviklingen og ha et solid grunnlag for videre kommersiell og/eller samfunnsnyttig utnyttelse. Tildelte midler skal benyttes innenfor en prosjektramme på 1 år, og prosjektet må starte innen 6 måneder etter tildeling.

Samme prosjekt kan kun oppnå én tildeling innenfor denne søknadskategorien. Det forutsettes at det er etablert kontakt med et TTO og at dette inngår som en aktiv samarbeidspartner i prosjektet. Søknaden skal derfor vedlegges en kort erklæring fra TTO-et med oversikt over TTO-ets aktiviteter relatert til prosjektet, samt en vurdering av muligheter for måloppnåelse. I tillegg skal prosjektets kontaktperson i TTO-et angis under ‘samarbeidspartnere’ i søknadsskjemaet.

Søknadsbeløpet skal spesifiseres i budsjettmodulen i eSøknad, og skal ikke overstige øvre ramme for tildeling i kategorien. Merk at dersom søknadsbeløpet er høyere enn 1 000 000 kroner vil søknaden bli avvist. Det er også viktig å påse at budsjettet i søknaden samsvarer med definerte milepæler, aktiviteter og innhold.


Hva kan innovasjonsmidler til verifiseringsfasen brukes til?
I den sene fasen av innovasjonsprosessen skal de regionale midlene benyttes til aktiviteter knyttet til etablering og videreføring av forskningsideen, dvs. til utvikling av et business-konsept, forberedelser til etablering av bedrift, eller til sluttføring av lisensavtaler. 

Følgende aktiviteter kan inngå som elementer i en søknad om støtte til verifiseringsfasen av innovasjonsprosessen:

 • sikring av IP-rettigheter
 • videreføring av markedsanalyse
 • teknisk verifisering av produkt (FoU)
 • etablering av industripartnere, forhandlinger
 • utvikling av kommersialiseringsstrategi
 • tilrettelegging for bedriftsetablering, utvikling av businesskonsept
 • utvikling av lisensieringsmuligheter
Midlene kan dekke utgifter til lønn/frikjøp, teknisk støttepersonell, driftsmidler, begrenset støtte fra TTO, og lignende, i henhold til budsjettet i søknaden. 

Midlene kan ikke brukes til større generelle utstyrsinvesteringer. Maksimalt kr 200 000 av de tildelte midlene kan benyttes til utstyr
, men det er en forutsetning at utstyret er prosjektspesifikt, helt nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, og at det ikke har andre finansieringsmuligheter.

Obligatoriske elementer og vedlegg

Søker har ansvaret for at innlevert søknad er fullstendig, dvs. at søknaden følger aktuelle føringer for kategorien, at søknadsskjema er korrekt utfylt og at obligatoriske vedlegg er lastet opp. En ufullstendig søknad vil ikke kunne bli videre behandlet i vurderingsprosessen.

Søknaden skal inneholde følgende opplysning:

 • Prosjektets kontaktperson i TTO-et angis under ‘samarbeidspartnere’ i søknadsskjemaet. Denne personen skal deretter bekrefte samarbeid og involvering i innovasjonsløpet.
Følgende obligatoriske dokumenter skal vedlegges:
 • Prosjektbeskrivelse iht. mal (maks. 5 sider, PDF)
 • CV for prosjektleder (3 sider, PDF)
 • Erklæring fra TTO-et med oversikt over TTO-ets aktiviteter relatert til prosjektet, samt en vurdering av muligheter for måloppnåelse (maks. 1 side, PDF-format)
Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert. Alle dokumenter må konverteres til PDF-format og lastes opp hver for seg som egne filer i eSøknad. Merk at prosjektbeskrivelsen skal skrives i henhold til malen. For alle vedlegg gjelder følgende formatkrav: A4-side, minimum 2 cm marger, enkel linjeavstand. 11 pt Arial/Cambria eller 12 pt Times New Roman font (evt. font av tilsvarende størrelse).


Call in English

Application deadline: 2nd September 2021, 4 pm

Funding of research-based innovation in Helse Sør-Øst is intended to provide financial opportunities for good ideas that have been developed through research activities at the hospitals and private institutions in the region. The ideas must be based on research results with the potential for commercialisation and/or benefit for society. Funding of ideas and inventions in this context involves financing an innovation process. The innovation funds will therefore be expected to support activities that are linked to defined milestones in the innovation process, and ensure that the development of the idea is continued towards implementation.
 
The innovation process
The innovation process is described in the figure below as a step-by-step process, which includes development and commercialisation of ideas in collaboration with a technology transfer office (TTO) (the figure is copied from TTO Inven2). This innovation chain includes activities in the early stages of development, such as definition of the idea, through to a DOFI-registration and evaluation, securing intellectual property rights, and concept development towards licensing or business establishment in the final phase of the innovation process.The regional funding for research-based innovation is divided into two categories:

 1. Financing of activities in the concept development phase, related to confirmation of an idea or concept.
 2. Financing of innovation activities in the verification phase, related to further development of the idea for commercialisation, licensing or business establishment.
In other words, regional funding for research-based innovation is provided as milestone funding, along a course in the innovation process towards realisation of an idea/concept.

Follow the links below for the guidelines and a list of mandatory attachments for applications for funding for research-based innovation. The funds will be paid to the applicant institution. The institution is therefore required to be included in the application process by approving the planned project activities. An application for funding for research-based innovation must be approved by the responsible manager at the applicant institution through the online application portal “eSøknad”. This is explained in more detail below.

Application access

Application access is granted to Principal Investigators who have a minimum 20 % employment at a hospital trust or a private, ideal hospital in Helse Sør-Øst. The application must be submitted through this hospital, and any grant will be made payable to this institution.

It is not possible to move the funds out of the institution. The application cannot be submitted from an already established commercial business. However, any activities that are carried out outside the institution may be invoiced as a purchase of service.

Approval by the applicant institution

Applications for funding of research-based innovation must be approved by the applicant institution. The application must therefore be made known to the budget manager at the applicant's unit/department.

There is a list of managers at the applicant institutions in eSøknad. Select the name of the appropriate person from the drop-down menu. When the application is submitted, an e-mail will automatically be generated to this manager with information about the approval process. Please note that the application is not considered to be complete until notification of approval by the applicant institution has been received by Helse Sør-Øst RHF. The deadline for approval is set to one week after the application deadline.

Administrativ support at Helse Sør-Øst RHF

Any questions of a technical/administrative nature can be directed by e-mail to Unit of Research and Innovation, Helse Sør-Øst RHF: innovasjon@helse-sorost.no 

Guidelines and mandatory attachments - concept development phase

Summary
Type of funding
Research based innovation - concept development phase
Application access
Employees of a hospital trust or a private, ideal hospital in Helse Sør-Øst with a minimum of 20 % employment
Application amount
Maximum NOK 500 000
Annual framework
10 - 15 projects
Funding allowance per project
Maximum 2 times in total

Funding and duration
Helse Sør-Øst RHF allocates up to NOK 500 000 in support of activities in the early phase of the innovation process; the concept development phase. The project must be newsworthy and have potential for use, either commercially or socially, and it must have a well-developed project plan with defined milestones. Allocated funds must be used within a project framework of 1 year and must be put into use within 6 months of receiving the funds.

Each innovation project can only achieve two awards in total in this application category. If an application for funding is submitted for the concept development phase a second time, a Technology Transfer Office (TTO) must be included as a partner in the application. The project's contact person at the TTO must then be named in the application form under ‘partners’. This allows the contact person to confirm his or her involvement in the innovation process.

The application amount must be specified in the budget module in eSøknad and should not exceed the upper limit for this category. The budget should reflect the defined milestones, activities and content. Please note that the application will be declined if the application amount exceeds NOK 500 000.

What can innovation funding for the concept development phase be spent on?
Helse Sør-Øst RHF's innovation funds for the concept development phase can be used to clarify uncertainties related to the further use of the invention, to verify previously obtained research results and to investigate the market, implementation possibilities and competitiveness. The following activities can be included as elements in an application for support for innovation projects in the concept development phase:

 • independent verification of research results
 • exploration of potential use, the market and of commercial perspectives
 • testing of prototypes and/or definition of a potential product
 • establishment of teams and partnerships for further business development
 • analysis of patentability, market research, and development of an IPR strategy for and patent protection of the business concept
 • preparing and filing DOFI applications

The funds can be used to cover expenses for salaries, technical support personnel, operations, some limited charges from the TTO etc., in accordance with the budget described in the application. 

The funding cannot be put towards extensive purchases of equipment. A maximum amount of 200 000 kroner may be spent on equipment that is project specific and necessary for the completion of the project, and which cannot be funded by other means.

Mandatory elements and attachments

The applicant is responsible for ensuring that the submitted application is complete, i.e. that the application follows current guidelines for the category, that the application form is correctly completed and that mandatory attachments have been uploaded. An incomplete application will not be put forward for review.

The following documents are mandatory and must be enclosed:

 • A project description according to the template (max. 5 pages, PDF format)
 • The Principal Investigator’s CV (max. 3 pages, PDF format)

Note that there is a special requirement for applications for funding for a second time during the concept development phase. The application must then contain the following information:

 • The name of the project's contact person at the TTO should be included under ‘partners’ in the application form. This person must confirm his or her involvement in the innovation process.
Only requested attachments may be submitted. Additional attachments will not be reviewed. All documents must be converted to PDF format and uploaded separately as separate files in eSøknad. Note that the project description must be written according to the template. The following formatting requirements apply to all attachments: A4 page, minimum 2 cm margins, simple line spacing, 11 pt Arial/Cambria or 12 pt Times New Roman font (or similar)


Guidelines and mandatory attachments - verification phase

Summary

Type of funding
Research based innovation - verification phase
Annual framework
1 - 5 projects
Application access
Employees of a hospital trust or a private, ideal hospital in Helse Sør-Øst with a minimum 20 % employment
Application amount
Maximum NOK 1 000 000
Funding allowance per project
1
Funding and duration
Helse Sør-Øst RHF allocates up to NOK 1 000 000 in support of activities during the verification phase of the innovation process. During this phase of the innovation process, the project must have carried out verification activities and have a solid basis for further commercial or societal benefit. Allocated funds must be used within a project framework of 1 year and must be put into use within 6 months of receiving the funds.

Each project can only achieve one award within this application category. It is assumed that contact with a TTO has been established and that the TTO is an active partner in the project. A brief statement from the TTO must therefore be enclosed, with an overview of the TTO's activities related to the project, as well as an assessment of the possibilities for goal achievement. In addition the project's contact person at the TTO must be named in the online application form “eSøknad” under ‘partners’. This allows the contact person to confirm his or her involvement in the innovation process.

The application amount must be specified in the budget module in eSøknad and should not exceed the upper limit for this category. Please note that the application will be declined if the application amount exceeds NOK 1 000 000. The budget should reflect the defined milestones, activities and content.

What can innovation funding for the verification phase be spent on?
In the late phase of the innovation process, the regional funds should be used for activities related to the establishment and continuation of the research idea, i.e. for the development of a business concept, preparations for the establishment of a company or for the conclusion of licensing agreements. The following activities can be included as elements of an application for funding during the verification phase of the innovation process:

 • securing IP rights
 • continuation of market analyses
 • technical verification of the product (R&D)
 • establishment of industry partners, negotiations
 • development of a commercialisation strategy
 • facilitation of business establishment, development of a business concept
 • establishing of licensing opportunities

The funds can be used to cover expenses for salaries, technical support personnel, operations, some limited expenses towards the TTO etc., in accordance with the budget described in the application. 

The funding cannot be put towards extensive purchases of equipment. A maximum amount of 200 000 kroner may be spent on equipment that is project specific and necessary for the completion of the project, and which cannot be funded by other means.

Mandatory elements and attachments

The applicant is responsible for ensuring that the submitted application is complete, i.e. that the application follows current guidelines for this category, that the application form is correctly completed and that mandatory attachments have been uploaded. An incomplete application will not be put forward for review.

The application must contain the following information:
 • The name of the project's contact person at the TTO should be included under ‘partners’ in the application form. This person must confirm his or her involvement in the innovation process.
The following documents are mandatory and must be attached to the online application form:
 • A project description according to the template (max. 5 pages, PDF format)
 • The Principal Investigator’s CV (max. 3 pages, PDF format)
 • A statement from the TTO, with an overview of the TTO's activities related to the project, as well as an assessment of the possibilities for goal achievement (max. 1 page, PDF-format).

Only requested attachments may be submitted. Additional attachments will not be reviewed. All documents must be converted to PDF format and uploaded separately as separate files in eSøknad. Note that the project description must be written according to the template. The following formatting requirements apply to all attachments: A4 page, minimum 2 cm margins, simple line spacing. 11 pt Arial/Cambria or 12 pt Times New Roman font (or similar).Fant du det du lette etter?