Høring om videreutvikling av Sykehuset Innlandet

I styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 15. januar, ble styret orientert om arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF og møter som skal avholdes med kommunene i Innlandet. Styret vedtok at det skal gjennomføres en kort høring av ny sykehusstruktur i Innlandet.

Kommunene i opptaksområdet for Sykehuset Innlandet vil bli invitert til å gi en skriftlig tilbakemelding på prosjektrapporten og samfunnsanalysen som er utarbeidet som del av utredningen av ny sykehusstruktur i Innlandet. For å holde framdriften vil det bli lagt opp til en høringsperiode på 6-8 uker.

- Vi vil invitere kommunene til en kort høringsrunde slik at de får gitt skriftlig innspill på materialet som er fremlagt. Vi ønsker at kommunene er tydelige om både sitt primære og sekundære standpunkt, og at de vurderer en helhetlig struktur. Dette er viktig, slik at høringen blir målrettet og gir retning for det videre arbeidet - sier styreleder Svein I. Gjedrem i Helse Sør-Øst RHF.

Informasjon om høringen og høringsbrev vil bli sendt til kommunene og lagt ut på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF.

Høringsrunden kommer i tillegg til møter både med vertskommunene og med kommuner i de ulike regionene i Innlandet, som alt er avtalt. Møtene vil bli gjennomført 27. og 29. januar 2021.

Fra styresak 004-2021 Driftsorienteringer fra administrerende direktør, kap. 2: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – virksomhetsinnhold og lokalisering. (15.01.2021)