Invitert til høring om ny sykehusstruktur i Innlandet

Styret for Helse Sør-Øst RHF vedtok 15. januar at det skal gjennomføres en kort høring av ny sykehusstruktur i Innlandet. Informasjon om høringen og høringsbrev er nå sendt til kommunene og lagt ut på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF.

Kommunene i Innlandet er sentrale samarbeidspartnere i videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. Helse Sør-Øst RHF inviterer til høring av prosjektrapporten «Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF» og den tilhørende samfunnsanalysen som er utført av COWI AS og Vista Analyse.

Invitasjon til å gi høringssvar er sendt direkte til alle kommunene i Sykehuset Innlandets opptaksområde, men alle som har synspunkter på ny sykehusstruktur i Innlandet er velkommen til å sende inn høringssvar.

Formålet med høringsprosessen er å få tilbakemeldinger på saksgrunnlaget. Vi ønsker også å innhente høringsinstansenes syn på videreutviklingen av Sykehuset Innlandet HF før saken legges fram for styrebehandling i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF.

For å holde fremdriften er det lagt opp til en kort høring. Opprinnelig høringsfrist var 22. mars 2021, men etter forespørsel fra flere kommuner er høringsfristen nå satt til 26. mars 2021.  

Høringsrunden kommer i tillegg til møter både med vertskommunene og med kommuner i de ulike regionene i Innlandet, som ble gjennomført 27. og 29. januar 2021.

Høringsdokumentene er lagt ut her: Høringer - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Les mer: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet