Klarspråk en forutsetning for god pasientkommunikasjon

Språk er grunnleggende for helsetjenesten. Gode møter mellom helsepersonell, pasienter og brukere er tuftet på klart språk. Språket er utgangspunktet for vår forståelse av verden og utvikling av kunnskap – og god kommunikasjon mellom fagfolk forutsetter et klart språk. 

Jan Frich

Jan Frich

Dette sa konstituert administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich, under et nettseminar om helsespråk 21. mai.  


Spesialisthelsetjenesten har ansvar for å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det. Pasienter og brukere skal ha mulighet for å være aktive deltakere som skal involveres i beslutninger knyttet til egen utredning og behandling. 

Endring i maktbalansen

De siste tiår er det skjedd en endring av maktbalansen i helsevesenet. I 1977 stadfestet Høyesterett pasienters rett til innsyn i egen journal gjennom «Sykejournaldommen». Denne dommen står som en viktig milepæl i en utviklingen med økende vektlegging av pasienten og brukeren. 

Maktforskyvningen innen helsevesenet er en følge av samfunnsutviklingen og har vært og er mulig fordi informasjon er blitt mer åpent tilgjengelig, men også fordi helsekompetansen i befolkningen er økt. Samtidig må vi ikke glemme at det er grupper av befolkningen som på grunn av sykdom, funksjonshemminger eller andre forhold krever særskilt oppmerksomhet. Helsevesenet har ansvar for at informasjon tilrettelegges slik at det er mulig for alle å forstå den. 

Internett

Internett er vår tids orakel. Informasjon på nett er blitt viktig når vi søker svar på spørsmål om helse og behandling. Spesialisthelsetjenesten har derfor over flere år arbeidet for at pasienter og brukere skal kunne finne kvalitetssikret informasjon på nett.

Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere og pasienter i Norge. Der kan man finne aktuell og kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom og rettigheter. Eksperter fra sykehusene har bidratt med mange artikler om sykdommer og livet med helseplager på Helsenorge.no. Helsedirektoratet har bidratt med informasjon om hvilke rettigheter pasienter har og Folkehelseinstituttet har skrevet om forebygging av sykdom. Dette fellesløftet har gjort Helsenorge.no til en foretrukket kanal for helseinformasjon for mange. 

Pasientinformasjon

Parallelt med utviklingen av Helsenorge.no har ansatte ved sykehusene i flere år samarbeidet for å beskrive diagnostikk og behandling på helseforetakenes nettsider, med informasjon rettet spesifikt mot pasienter. Per 2021 inneholder denne felles informasjonsbasen 1400 beskrivelser av diagnostikk og behandling som tilbys i spesialisthelsetjenesten. Informasjonen er gjennomgått og kvalitetssikret av andre spesialister, men også av kommunikasjonsfolk for å fremme klart og forståelig språk. Gjennom dette samarbeidet har vi sørget for at informasjonen er oppdatert, skrevet på en måte som er enkel å forstå og som er lik uansett hvor pasienten bor eller mottar behandling. 

Mange kanaler

Helsetjenesten formidler informasjon gjennom ulike kanaler. Brev, brosjyrer og nettsider har i mange år eksistert side om side. Det har vært opp til leseren å finne informasjon i brev og brosjyrer, via søkemotorer eller gjennom direkte besøk på ulike nettsider. Det som er spennende nå, er at de nye innkallingsbrevene vi arbeider med å innføre binder sammen informasjon fra ulike kilder. I brevene. som kan mottas i digital postkasse eller på papir, er informasjon som er viktig for at pasienten møter forberedt til timen tatt inn. Pasienten kan finne henvisninger til mer utfyllende informasjon på nett om hva som skal skje på sykehuset, hva man må være observant på etter behandlingen eller for hvor parkeringsplassen er. Rettighetene som er relevante er fremhevet, mens pasienten henvises til informasjon på nett for mer generell rettighetsinformasjon. 

Nye brev er bare første skritt mot mer moderne digitale tjenester der pasienter og brukere skal få den informasjonen de trenger når de trenger den. Vi vil videreutvikle måten spesialisthelsetjenesten kommuniserer og samhandler med pasienter på. Vi har over flere år arbeidet med å utvikle digitale tjenester på Helsenorge.no. I dag kan en pasient lese dokumenter fra journalen, se timer, lese brev og se status på henvisninger ved de fleste helseforetak. De sykehusene som ikke har tjenestene arbeider med å få dette etablert. Det arbeides aktivt med at også disse tjenestene skal bli mer ensartet over hele landet. 

Digitale tjenester

Vårt langsiktige mål er å gå bort fra papir og dokumenter. Vi ønsker i stedet å tilby pasienter og brukere digitale tjenester der vi syr sammen informasjon fra ulike kilder og presenterer relevant informasjon til den enkelte. Vi ønsker for eksempel at en pasient skal få oversikt over behandlingsforløpet vi planlegger sammen med pasienten. Vi ønsker at pasienter skal få oppgaver og påminnelser fra oss slik at behandlingen kan gjennomføres som planlagt. Vi ønsker å  gi pasienten mulighet til å være med å forme både forløpet og behandlingen ut fra hva som er viktig for den enkelte. 

Parallelt med arbeidet med å tilby situasjonstilpasset informasjon og tjenester, arbeider vi for å gjøre informasjon lettere å forstå og for at vi skal tilby samme informasjon i alle kanaler. Vi arbeider også for universell utforming i alle tjenestene vi tilbyr. Det betyr at både informasjon om tjenester også skal være enkelt å bruke selv om pasienten eller brukeren har utfordringer med syns- eller hørselshemming. 

Ansattes kompetanse

Vi arbeider med å øke ansattes kompetanse når det gjelder klart språk, god kommunikasjon og samvalg slik at leger, sykepleiere og andre skal kunne ha en bedre dialog med pasienter. Klart språk handler både om å bruke språk som folk forstår, men også om å innrette samhandlingsflatene og tjenestene på en brukervennlig måte. Boken Helsespråk representerer et flott bidrag inn i dette viktige arbeidet.