Vaksinering av helsepersonell mot Covid-19

De første koronavaksinene ankom Norge 26. desember 2020 og vaksineringen har startet. Myndighetenes strategi er å vaksinere risikogrupper i befolkningen først, men et lite antall doser er tildelt spesialisthelsetjenesten for at essensielle tjenester skal kunne opprettholdes.

Folkehelseinstituttet har høsten 2020 utredet hvilke grupper som skal prioriteres først for vaksinering mot SARS-CoV-2. Det er vedtatt en liste med ni prioriterte grupper, hvor beboere i sykehjem er gitt førsteprioritet. Helsepersonell er ikke gitt prioritert. Folkehelseinstituttet har imidlertid anbefalt en dynamisk modell for prioritering, som innebærer at smittesituasjonen overvåkes og at det gjøres fortløpende vurderinger om helsepersonell skal gis vaksine. Det er kommunene som har ansvar for å gjennomføre vaksineringen av befolkningen. 

Les mer om koronavaksinasjonsprogrammet her  

De regionale helseforetakene har løpende dialog med Folkehelseinstituttet om smittesituasjonen og om prioritering av helsepersonell. Som følge av en økende smitte ble det rundt årsskiftet konkludert med at det avsettes doser for vaksinering av 15.000 ansatte i spesialisthelsetjenesten i perioden uke 2 til uke 6. Dosene er fordelt på tvers av regionene ut fra befolkningens størrelse.

Med mer generell smitte i befolkningen er et lite antall helsepersonell prioritert for å sørge for at helsetjenesten har tilstrekkelig kapasitet. Målet med vaksineringen er å sikre essensielle tjenester i spesialisthelsetjenesten, slik at sykehusene kan opprettholde kritiske funksjoner for alvorlig syke pasienter.

- Det har vært krevende prioriteringer i helseforetakene og vi har dialog med Folkehelseinstituttet om behov for flere doser til spesialisthelsetjenesten. Det er viktig at det settes av vaksiner til helsepersonell, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Hvem får vaksine nå?

Vaksinedosene Helse Sør-Øst har mottatt er i denne runden fordelt til helseforetak og private ideelle sykehus som har opptaksområdeansvar og akuttfunksjoner. Personell som er vanskelig å erstatte om de havner i isolasjon eller karantene har prioritet. Helsepersonell innenfor intensiv-, akutt- og regionale funksjoner, i tillegg til enkelte funksjoner innenfor analyse og andre kritiske områder, vil få tilbudet først. Det er ikke nok vaksinedoser til å vaksinere alle innenfor disse kategoriene, men helseforetakene og sykehusene er bedt om å sørge for at kapasiteten innen de ulike funksjonene ivaretas. Dette innebærer at det er gjort vurderinger basert på lokale forhold. Vaksineringen er i gang og har pågått i uke 2 og 3, og så er det oppfølging med dose 2 i uke 5 og 6.

- Grupper i samme enhet vaksineres med en ukes mellomrom. Grunnen er at det kan være bivirkninger i én til to dager etter vaksinen er gitt, og man vil redusere risikoen for at flere må bli hjemme fra jobb samtidig. Dose nummer to blir gitt etter 21 dager, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

 I Helse Sør-Øst bidrar Sykehusapotekene med opptrekk og forberedelser til vaksinering.

Helsepersonell i private institusjoner og avtalespesialister

Hvis Folkehelseinstituttet skulle beslutte å tildele ytterligere doser vaksiner til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, vil disse bli fordelt med bakgrunn i grundige vurderinger.

- Prioriteringene vil måtte ta utgangspunkt i en helhetlig vurdering av kapasiteten. Personell med samme funksjon og smitterisiko vil i slike vurderinger gis lik prioritet, uavhengig av om man er ansatt i helseforetak, private virksomheter som det regionale helseforetaket har avtale med eller er avtalespesialist. Tilgang på vaksiner, logistikk og praktiske hensyn kan føre til at vaksineringen skjer på ulike tidspunkt for de som er prioritert likt, sier viseadministrerende direktør Jan Frich.

Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake med mer informasjon om planer for gjennomføring av evt. vaksinasjon i regi av spesialisthelsetjenesten.