Lager

Utstyr

Lagerbeholdning og leveranser av smittevernutstyr

Helse Sør-Øst RHF rapporterer ukentlig til nasjonal helsemyndighet status over lagerbeholdning og bestilte leveranser av smittevernutstyr. Rapporten viser når og hvordan ulike typer smittevernutstyr forventes å ankomme landet framover med fly, båt og tog. Her fremgår også forventet behov framover ved ulike scenarier og hvordan dette samsvarer med lagerbeholdningen og leveranser som ankommer i tiden fremover.

Det er god oversikt og kontroll over tilgang på smittevernutstyr til spesialisthelsetjenesten. 

Lagre er bygd opp i henhold til plan. Det vurderes fortløpende behov for å foreta ytterligere bestillinger av smittevernutstyr.

Det er god kontroll på det nasjonale lageret og alt utstyr er kvalitetssikret før det sendes ut.

Norsk produksjon av smittevernutstyr

Det er inngått en rekke avtaler med ulike norske virksomheter som er i gang med å produsere smittevernutstyr. Med et utfordrende internasjonalt marked for smittevernutstyr, er disse avtalene viktig for å sørge for at norsk helsevesen har nok utstyr, både på kort og noe lengre sikt.     

Åndedrettsvern 13.07.2020

Leverandør Uniqon AS starter opp produksjonslinje på Stord, og skal levere 2,5 millioner åndedrettsvern innen to år. Denne kontrakten bidrar til nye arbeidsplasser på Stord, og samtidig sikrer den produksjon av viktig smittevernutstyr i Norge.

Les mer om kontrakten

Munnbind 20.05.2020

Smittevernproduksjon AS i Sykkylven har fått kontrakt på leveranse av 20 millioner munnbind til den nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr som forvaltes av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

Smittefrakker 24.04.2020

Nye avtaler om norskprodusert utstyr. Produksjonssted er angitt i parantes.

 • ASAP Norway AS, engangs smittefrakker (Skien)
 • Ekornes AS, flergangs smittefrakker (Sykkylven)

Produsenten ASAP fra Skien har i hovedsak laget fødelaken. Den 19.mars ble det inngått en avtale om produksjon av smittefrakker for det norske helsevesenet. Avtalen går ut på å produsere inntil 600.000 engangs-smittefrakker i løpet av de neste 6-7 månedene.

Ekornes ASA er en norsk møbelprodusent fra Sykkylven. Det ble 30. mars inngått avtale om leveranse av flergangs-smittefrakker, og Ekornes skal i første omgang produsere 2300 slike smittefrakker. Disse leveres i begynnelsen av april.

Visir 24.04.2020

Nye avtaler om norskprodusert utstyr. Produksjonssted er angitt i parantes.

 • RK Grafisk AS / Grafisk Kompani AS, visir (Oslo/Lillestrøm)
 • Less AS, visir (Østre Toten
 • Profil Emballasje AS, visir (Vaksdal
 • CopyCat AS, visir (Oslo)
 • Thure Trykk AS, visir (Oslo)
 • 07 Media AS, visir (Oslo)
LESS AS er en produsent som også før har levert smittevernutstyr. 28. mars ble det inngått avtale med LESS AS om produksjon av 500 000 engangsvisir (øyebeskyttelse). Denne avtalen har en varighet på 6 måneder.

RK Grafisk AS og Grafisk Kompani AS er to er to oslobaserte grafiske byrå, som man inngikk avtale med 27. mars, om produksjon av engangsvisir. Disse startet produksjon umiddelbart. Totalt er avtalen på 500 000 visirer.

Operasjonsluer 24.04.2020

Nye avtaler om norskprodusert utstyr. Produksjonssted er angitt i parantes.

 • Janusfabrikken AS, operasjonsluer (Bergen)
 • Desinfeksjonsmiddel hud og overflate 24.04.2020
 • Nye avtaler om norskprodusert utstyr. Produksjonssted er angitt i parantes.
 • Wilhelmsen Chemicals AS, desinfeksjonsmiddel hud og overflate (Færder)
Wilhelmsen Chemicals AS i Tønsberg er produsent av marine kjemikalier. Den 18. mars ble det inngått avtale om at de skal produsere hånd- og overflate-desinfeksjonsmidler til det norske helsevesenet. De har en kapasitet på opptil 20.000 liter i døgnet på leveransene.

Midlertidig nasjonal innkjøpsordning for smittevernutstyr

Nasjonal ordning for smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak - 24.03.2020

De fire regionale helseforetakene har et felleseid selskap, Sykehusinnkjøp, som står for innkjøp for hele spesialisthelsetjenesten. Kommunene har ikke en slik felles aktør og står for innkjøp selv.   

Departementet og Helsedirektoratet har av denne grunn gitt de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp i oppgave å sørge for nasjonale innkjøp, slik at spesialisthelsetjenesten også kan bidra med smittevernutstyr til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF som har et nasjonalt lager over smittevernutstyr som nå anskaffes av Sykehusinnkjøp.

Ved mangel på smittevernutstyr ligger det i første omgang til kommunene å selv undersøke om det finnes lokale løsninger som kan løse utstyrsbehovet. Dette kan eksempelvis dreie seg om utstyr hos andre aktører i kommunen eller i en nabokommune.

Dersom det ikke er mulig å etablere lokale løsninger melder kommunene behov for smittevernutstyr gjennom egen portal for kommunene i Altinn. Her skal kommunens samlede behov meldes inn. Det skal meldes lagerbeholdning, forbruk siste uke og behov fremover.

Fylkesmennene vil motta kopi av skjema med akkumulerte data for kommunene i sitt område.

Fordelingsnøkkel - 27.03.2020

Helsedirektoratet har laget en rutine og fordelingsnøkkel mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner. 

Helseforetakene får sine forsyninger gjennom en intern fordeling i regi av de regionale helseforetakene.    

Ansvaret for å fordele utstyr ut til kommunene ligger hos Fylkesmennene.

Helse Sør-Øst RHF er ansvarlig for å kjøre ut utstyr til angitt lokalisasjon og dette gjelder både til helseforetak og kommuner. 

Kvalitetskontroll av smittevernutstyr - 07.04.2020

Alt utstyr som kommer til Norge gjennom den nasjonale innkjøpsordningen må gjennom en grundig kvalitetskontroll. Dette foregår ved at erfarne fagfolk går gjennom forsendelsene, prøver og tester utstyret. Deretter tas det ut flere eksemplarer av munnbind og åndedrettsvern som sendes til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) for analyse.

Les saker om dette:

Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst 07.04.2020


Aktuelle nyheter

Les også:

Ofte stilte spørsmål fra leverandører og helseforetak Se mer om beredskap og krisehåndtering på Helsedirektoratets sider Les om forskriftsendringa på Lovdata

Råd til helsepersonell om hvordan man reduserer behovet for smittevernutstyr (folkehelseinstituttet)

Bakgrunn

Helse Sør-Øst RHF hadde gjennom 2020 ansvar for den midlertidige nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr. Denne ordningen opphørte fra årsskiftet og Helsedirektoratet har informert kommuner og sykehus om at de selv på ordinær måte må sørge for innkjøp og tilstrekkelig lagerbeholdning fra 1.1.2021.

Det er besluttet å etablere et nasjonalt beredskapslager med sikte på minst 6 måneders forbruk for hele landet. Helse Sør-Øst RHF har fått i oppgave å stå for innkjøp og drift av dette nasjonale beredskapslageret i en overgangsfase. Status for oppbygging av lageret inngår i den ukentlige rapporteringen.

De fire regionale helseforetakene samarbeider om innkjøp og lager med smittevernutstyr for spesialisthelsetjenesten/sykehusene i Norge. De regionale helseforetakene vil ta ansvar for at helseforetakene i egen region har tilstrekkelig lager for forventet forbruk fremover og arbeider nå med anskaffelsesplaner for 2022.

Fant du det du lette etter?