Kvinner i flertall på topplederprogrammet

Norsk topplederprogram utvikler ledere og ledertalenter i spesialisthelsetjenesten. Over 60 prosent av dagens deltakere er kvinner. Da programmet startet for ti år siden var kvinneandelen 40 prosent.

​- 65 prosent av dem som jobber i spesialisthelsetjenesten er kvinner. Når vi rekrutterer til topplederprogrammet er vi opptatt av at kvinneandelen skal gjenspeile situasjonen i helseforetakene. Dette er noe vi vil fortsette å være bevisste på i tiden som kommer, selv om kompetanse alltid vil være det viktigste, sier Trond Rangnes, leder for Nasjonal ledelsesutvikling.

Norsk topplederprogram (NTP) hører innunder Nasjonal ledelsesutvikling som drives av de fire regionale helseforetakene i fellesskap. 600 ledere har til nå gjennomført topplederprogrammet. På det første kullet var 13 av 30 deltakere kvinner. I dag er 19 av 30 deltakere kvinner.

Felles kjerneverdier og personlig lederskap

Ved etablering av sykehusreformen i 2001 utviklet helse- og omsorgsdepartementet et sett med nasjonale lederkrav, som gjelder for alle ledere i sykehus: Ledere skal kjennetegnes ved at de er ansvarlige, handlekraftige, endringsvillige, kommuniserende, inspirerende og helhetstenkende.

NTP skal bidra til verdiforankring og utvikling av et felles sett av kunnskap og ferdigheter hos de framtidige topplederne i spesialisthelsetjenesten. Programmet bygger på tre kjerneverdier:

 • Kvalitet i prosess og resultat
 • Trygghet for tilgjengelighet
 • Omsorg og respekt i møte med pasienten

NTP legger vekt på utvikling og foredling av relevante ferdigheter innen verdibasert, resultatorientert, strategisk og operativ ledelse. Gjennom de tre månedene programmet varer skal teori og praksis forenes gjennom debatt, presentasjoner, trening, tilbakemeldinger og refleksjon.

- Utvikling av det personlige lederskapet går som en rød tråd gjennom hele programmet ved at deltakerne kontinuerlig utfordres når det gjelder verdigrunnlag og egne kvaliteter og begrensninger i utøvelse av lederskapet, sier Rangnes.

Stor nytteverdi

Resultatet fra en intern evaluering av alle kull fram til 2012 viser stor og vedvarende nytteverdi for deltakerne:

 • 91 prosent av deltakerne opplever å ha forbedret sin evne til å vurdere styrker og svakheter ved egen utøvelse av lederegenskap

 • 79 prosent av deltakerne opplever å ha forbedret sin evne til å vurdere helseforetaket i et samfunnsperspektiv

 • 66 prosent av deltakerne opplever å ha forbedret sin evne til å angi retning for utvikling og endring i helseforetaket

Helseforetakene oppga følgende utbytte av å sende en leder på NTP:

 • Tryggere og mer motiverte ledere med økt pågangsmot

 • Bedre rolleforståelse

 • Sterkere helhets- og systemforståelse

 • Bedre prosesskompetanse

 • Mer systematisk bruk og utvikling av egen ledergruppe

 • Utviklingsprosjektene gir økt gjennomføringskraft til viktige prosesser

 • Felles utviklingsmetodikk og verktøy

 • Sparringspartner for overordnet leder i utviklingsarbeid

Den interne evalueringen viser også at deltakere som blir fulgt opp av helseforetaket i etterkant av NTP er tryggere i lederrollen, opplever større grad av måloppnåelse, er mer motiverte for å være toppledere og bidrar mer til å gjennomføre forbedringer i eget foretak og i egne ledergrupper, enn deltakere som ikke er blir fulgt opp.