Målretting av regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt at en andel av det regionale helseforetakets midler til forskning skal målrettes. Temaområder som skal prioriteres er selvmord, habilitering, sosial og etnisk ulikhet, samt pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. 

De regionale forskningsmidlene i Helse Sør-Øst består av midler fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD-midler) som er øremerket til forskning og en avsetning til forskning fra det regionale helseforetakets eget budsjett (RHF-midler). For 2021 utgjør midlene til sammen 632 millioner kroner til forskning og innovasjon. I tillegg kommer tilskudd til nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten som i 2021 utgjør 146,8 millioner kroner. Disse midlene tildeles gjennom et eget nasjonalt program, KLINBEFORSK, og går til kliniske prosjekter hvor det er samarbeidspartnere fra alle helseregionene.

 

I 2021 skal en andel av RHF-midlene prioriteres til følgende tematiske områder: 

 
  • Selvmord, selvskading og selvmordsforebygging
  • Habilitering 
  • Sosial og etnisk ulikhet i helse
  • Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 

Forskningsmidler til ikke-universitetssykehus skal videreføres som en strategisk rettet utlysning. 

Det skal videre settes av midler til en støtteordning for utenlandsopphold for forskere med finansiering fra Helse Sør-Øst RHF for å stimulere til internasjonalt forskningssamarbeid.

Det var et lavt antall kvinnelige prosjektledere i de søknadene som ble innvilget i 2020. Styret ber administrerende direktør sørge for at helseforetakene arbeider med å utvikle og fremme gode søknader med kvinnelige prosjektledere.