Mer kunnskap for forebygging av selvmord

Alle landets helseforetak registrerer nå data om selvmord. Mer kunnskap gir grunnlag for å styrke det selvmordsforebyggende arbeidet, sa Fredrik Walby som leder for nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og rusbehandling, i et videomøte med fagdirektørene i sykehusene i Helse Sør-Øst.

Avdelingsdirektør for psykisk helsevern Cecilie Skule, prosjektleder Fredrik Walby og viseadministrerende direktør Jan Frich sat
Avdelingsdirektør for psykisk helsevern Cecilie Skule, prosjektleder Fredrik Walby og viseadministrerende direktør Jan Frich satte selvmordsforebygging på dagsorden i det regionale fagdirektørmøtet i forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebygging.

Temaet ble satt på dagsorden i det regionale fagdirektørmøtet i forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.

- Vi trenger mer kunnskap om selvmord som skjer i forbindelse med behandling eller i tiden etter. Kartleggingssystemet gir oss oversikt om når selvmord skjer, kjønn, alder, diagnose og tidligere selvmordsforsøk. Kunnskap gjør det lettere å sette inn de riktige tiltakene, sa Walby.

Det nasjonale kartleggingssystemet er et 5-årig prosjekt som ble etablert etter oppdrag fra Helsedirektoratet i 2018 ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo. Prosjektet innhenter informasjon knyttet til selvmord som skjer under behandling eller innen 12 måneder etter behandling. Informasjonen innhentes både gjennom Nasjonalt pasientregister (NPR) og ved at klinikere fyller ut et skjemaet digitalt.

- Vi har lagt vekt på at registreringen skal være enkel og lite arbeidskrevende og er glade for det gode samarbeidet vi har fått til om registrering av data, sa Walby.

Det er publisert to rapporter og høsten 2020 kommer den første årsrapporten. 

Særskilt satsing på selvmordsforebygging

- Årlig tar mellom 500-600 mennesker sitt eget liv i Norge og mange pårørende berøres. Vi vet at rundt halvparten av tilfellene skjer under behandling eller i løpet av det første året etter behandling. Dette er en utfordring vi ønsker å møte med bevissthet, kompetanse og gode rutiner, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF Cecilie Skule.

Hun oppfordrer behandlere i sykehus og avtalespesialister til å etablere gode rutiner for å registrere forhold rundt selvmord i det nasjonale kartleggingssystemet.

- Dette er særlig viktig innen psykisk helsevern og rusbehandling, men det forebyggende arbeidet og kunnskapen som bygges opp er viktig for alle deler av helsetjenesten, understreket Cecilie Skule.

Stort engasjement

Høsten 2019 gjennomførte Helse Sør-Øst RHF en enkel kartlegging av det selvmordsforebyggende arbeidet ved alle helseforetak og sykehus i regionen.

- Ledere og klinikere formidler et stort engasjement rundt selvmord og selvmordsforebygging. Mange har etterlyst en oppdatert nasjonal retningslinje for forebygging av selvmord og vi er mange som i dag ser frem til å lese regjeringens nye handlingsplan for forebygging av selvmord, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich. 


Helse Sør-Øst har over flere år hatt økt oppmerksomhet om selvmordsforebygging. Helsedirektoratets tiltakspakke for forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnenheter, som blant annet legger vekt på gode rutiner ved utskrivelse, er innført ved de fleste akuttpsykiatriske døgnenhetene i regionen.

Det er i Helse Sør-Øst etablert et nettverk i helseforetak og sykehus med medarbeidere som har et særskilt ansvar for opplæring i selvmordsforebygging. Arbeidet koordineres av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Øst.

 

Les mer:

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging, UiO Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Øst Rapport: Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2009 til 2017 – en nasjonal registerstudie (2020) Rapport: 1910 døde pasienter: Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 – en nasjonal registerstudie (2018) Innlegg ved Cecilie Skule og Jan Frich i Dagens Medisin (2019) Regjeringen innfører nullvisjon for selvmord i Norge – regjeringenshandlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025