Møter med kommunene – viktig dialog

God dialog med kommunene i Innlandet er viktig i arbeidet med å avklare hvordan sykehustilbudet skal utvikles videre. Torsdag 15.10 deltok styreleder i Helse Sør-Øst RHF Svein Gjedrem og administrerende direktør Cathrine M. Lofthus på høstmøtet for KS Innlandet. Nylig har de også hatt møter med ledelsen i alle dagens vertskommuner for sykehusene i Innlandet.

Svein Gjedrem og Cathrine Lofthus på scenen på høstmøtet for KS Innlandet

​- Kommunene er sentrale samarbeidspartnere og det er derfor viktig for oss å ha god dialog med kommunene om videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. Endringene som kommer vil påvirke kommunene på ulike måter og ulike hensyn må veies mot hverandre. Vi har et felles mål om å gi innbyggerne en helhetlig, fremtidsrettet og god helsetjeneste, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus.

I møtene har kommunene blant annet fått informasjon om status for prosjektarbeidet som nå gjennomføres, inkludert samfunnsanalysen. Samfunnsanalysen er en av flere grunnleggende analyser som skal hjelpe Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF i valg av lokalisering av det nye Mjøssykehuset, akuttsykehuset, det elektive sykehuset og luftambulansebasen, samt lokalisering av desentraliserte tilbud. Arbeidet skal peke på samfunnsmessige fordeler og ulemper ved de aktuelle løsningsforslagene.

Etter planen skal styringsgruppen behandle prosjektrapport og samfunnsanalysen i sitt møte den 11. desember 2020. Saken blir behandlet i to runder i styrene for Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst RHF i løpet av desember og januar/februar.

Målbildet

Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i sak 005-2019 vedtak om framtidig målbilde for Sykehuset Innlandet HF. Vedtaket ble bekreftet i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF den 8. mars 2019. Målbildet for Sykehuset Innlandet HF innebærer at helseforetaket skal videreutvikles med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset.

Videre skal det være et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus, i form av ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.

 

Les mer:

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet (pdf)