Alle helseforetakene er i gang med regional kurve- og medikasjonsløsning

Et etter ett har sykehusene i Helse Sør-Øst tatt i bruk den regionale kurve- og medikasjonsløsningen. Ved utgangen av oktober var løsningen i drift ved nesten 7 000 sengeplasser eller behandlingssteder i regionen. Det innebærer at nær 80 prosent av innføringen i regionen er gjennomført.

Sykepleier foran skjerm

I løpet av høsten har både Bærum og Drammen sykehus og Sykehuset Innlandet tatt løsningen i bruk.

–  Løsningen bidrar til økt pasientsikkerhet knyttet til legemiddelhåndtering, målinger og smittevern og er altså et godt hjelpemiddel ved en ny beredskapssituasjon. Det er bra vi nå er i gang også på Drammen sykehus, som er det største sykehuset i Vestre Viken, sier prosjektleder Vibecke Storhaug, som til vanlig er leder for seksjon for sykepleiedokumentasjon i helseforetaket.

Flere tusen på opplæring

Ved Drammen sykehus er kurveløsningen nå i bruk på operasjonsstuer på avdeling for anestesi, intensiv og operasjon, på intensiv og postoperativ post samt på operasjonsstuene på øre-nese-hals- avdelingen. I forbindelse med oppst

arten i Drammen har 300 nye brukere av løsningen fått opplæring.

Ved Bærum sykehus er løsningen i bruk ved alle de somatiske sengepostene, med unntak av føde/barsel og ved akuttmottaket, operasjonsstuer og intensiv. Siste pulje kom på 27. oktober og omfattet cirka 800 nye brukere.

Sykehuset Innlandet kom i gang 29. september, da løsningen ble tatt i bruk av cirka 1 000 medarbeidere i divisjon psykisk helsevern og rehabilitering, fordelt på fire steder.

Oslo universitetssykehus startet i høst innføringen på de siste klinikkene og postene som skal bruke regional kurve- og medikasjonsløsning. Dette omfatter i alt 750 brukere og cirka 300 senger/behandlingssteder på nyfødtintensiv Rikshospitalet og hele kvinneklinikken i Oslo universitetssykehus.

Sørlandet sykehus var 3. november i mål med innføring på de siste åtte stedene i klinikk for psykisk helsevern. Dermed har de innført regional kurve- og medikasjonsløsning på hele sykehuset, og prosjektet avsluttes 30. november.  

Roses for verdifull deling av erfaringer

Regional prosjektleder Jan-Henrik Stubberud sier Sørlandet sykehus har gjort en stor innsats med å støtte helseforetakene som har kommet etter i innføringsløpet.

– De har gjort en fantastisk innsats, ikke minst fordi de har støttet de nye helseforetakene med verdifull erfaringsutveksling og ved å være til stede under oppstarten både på Bærum sykehus og Drammen sykehus, sier Stubberud.

De første innføringene av den regionale løsningen for kurve- og medikasjon startet ved Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus i 2016. I løpet av perioden fra 2017 til våren 2020 ble innføringene avsluttet i Sykehuset Østfold, Akershus universitetssykehus (med unntak av Kongsvinger sykehus som starter innføring i 2021), Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold og Sunnaas sykehus.