Anbefaler ny sykehusstruktur i Innlandet

Helse Sør-Øst RHF har i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF gjennomført en prosjektutredning av den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet. Prosjektgruppen anbefaler en fordeling av virksomheten mellom det nye Mjøssykehuset, et akuttsykehus og et elektivt sykehus. I tillegg vektlegger prosjektgruppen utvikling av flere desentraliserte og prehospitale tjenester, samt peker på plassering av ny luftambulansebase.

Foran hva venstre: Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og leder av styringsgruppen, Gerd Elisabeth

Foran hva venstre: Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og leder av styringsgruppen, Gerd Elisabeth Nonstad,  leder i brukerutvalget i Sykehuset Innlandet og Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF. Bak fra venstre: Øystein Berge, prosjektleder i COWI og Rune Aarbø Reinaas, leder av prosjektgruppen.


Prosjektgruppen har gjort en helhetlig vurdering og har anbefalt en samlet løsning. Forslaget legger til rette for en framtidsrettet utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Innlandet.

Lokalisering

Prosjektgruppen mener bygningsmassen, opptaksområdet, infrastrukturen og andre forhold som rekrutteringsmuligheter tilsier at sykehuset på Lillehammer er best egnet som akuttsykehus i den nye sykehusstrukturen. Videre anbefaler prosjektgruppen at det legges et elektivt sykehus til Gjøvik og at det etableres et stort lokalmedisinsk senter (samhandlingsarena) og en luftambulansebase i Elverum. Det skal utredes en mulig samling av prehospitale tjenester i et prehospitalt senter lokalisert til Elverum, alternativt en samling av enkelte prehospitale funksjoner på Gjøvik. Med en slik fordeling av den øvrige virksomheten anbefaler prosjektgruppen en lokalisering av det nye Mjøssykehuset i Brumunddal.

Senter for samhandling og desentraliserte spesialisthelsetjenester

Nasjonal helse- og sykehusplan (2020-2023) peker på at helseforetakene i de neste utviklingsplanene skal sette egne mål for å flytte spesialisthelsetjenester hjem til pasientene. I den forbindelse ønsker Helse Sør-Øst RHF å etablere et regionalt senter for samhandling og desentraliserte spesialisthelsetjenester, lokalisert til Elverum.

Et regionalt senter skal bidra til å utvikle spesialisthelsetjenester nærmere pasienten, og i samarbeid med kommunehelsetjenesten understøtte utviklingen av distriktspsykiatriske sentre, lokalmedisinske sentre, kommunale tilbud for øyeblikkelig hjelp og bruk av prehospitale tjenester til det beste for pasientene.

Med et stort lokalmedisinsk senter, luftambulansebase og et mulig prehospitalt senter ligger det godt til rette for et slikt regionalt senter lokalisert til Elverum.

Samfunnsanalysen

Som en del av utredningsarbeidet er det gjennomført en analyse av samfunnsmessige konsekvenser av ulike lokaliseringer av Mjøssykehuset. Samfunnsanalysen, som er gjennomført av Cowi og Vista Analyse, trekker fram Brumunddal som den beste lokaliseringen innenfor de fleste temaene som er vurdert, inkludert befolkningsgrunnlaget, regional utvikling og persontransport.

Rekruttering

Utredningen peker på at den framtidige sykehusstrukturen må legge til rette for tilgang til nødvendig kompetanse ved de ulike enhetene. Den anbefalte sykehusvirksomheten på Lillehammer og Gjøvik vil påvirke rekrutteringssituasjonen i Mjøsregionen. Som følge av dette viser utredningen at det nye Mjøssykehuset i større grad vil hente framtidig rekruttering fra de sørøstlige delene av Innlandet og at en lokalisering i Brumunddal gir et bedre rekrutteringsgrunnlag på sikt enn alternativene nærmere Mjøsbrua.

Styrking av tjenestene nærmere pasientene

Rapportens anbefalinger legger til rette for en satsing på desentraliserte tjenester. Det anbefales at Hadeland spesialistsenter utvikles til et lokalmedisinsk senter (LMS) i samarbeid med kommunene, og at de eksisterende LMS-ene i Valdres og Nord-Gudbrandsdal videreutvikles. Det legges også opp til at sykehuset på Tynset får et større opptaksområde.

Prosjektgruppen har vurdert lokalisering av en ny luftambulansebase som anbefales lokalisert til Elverum, blant annet for å bedre luftambulansedekningen i de østlige delene av Innlandet.

Helhetlig sykehusstruktur i Innlandet

Rapporten med den tilhørende samfunnsanalysen er i dag godkjent av prosjektets styringsgruppe, som ledes av administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

– Vi har fått en rapport som beskriver en faglig god løsning for det framtidige behandlingstilbudet til pasientene i Innlandet. Anbefalingene legger godt til rette for at Innlandet kan ha flere spesialiserte tjenester i framtiden, og at tjenester dermed kan desentraliseres ut av Oslo. Prosjektgruppen har kommet til en samlet anbefaling der det er lagt vekt på å beskrive en helhetlig sykehusstruktur, sier Lofthus.

Ledere, tillitsvalgte, vernetjeneste og brukerutvalget i Sykehuset Innlandet har vært representert i prosjektets styringsgruppe. Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard vil legge fram saken for behandling i styret i Sykehuset Innlandet på nyåret, før saken skal behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF.

– Utredningen viser et framtidsrettet bilde av sykehustilbudet for befolkningen i Innlandet. Det handler om å samle de spesialiserte funksjonene slik at vi kan behandle hele pasienten på ett sted, å desentralisere flere tjenester, utvikle de prehospitale tjenestene og legge til rette for tettere samhandling med kommunene. Vi vet at det er delte meninger om de konkrete løsningsforslagene, men i det store bildet er dette en anbefaling som prioriterer de store satsingsområdene i Sykehuset Innlandet, sier Andersgaard.

Saken skal etter planen behandles i styret i Sykehuset Innlandet HF 15. januar og i styret i Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2021.

 

Les mer:

Prosjektrapport - konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF (PDF) Samfunnsanalyse fra Cowi og Vista Analyse (PDF)Fagrapport Sykehuset Innlandet Deltema 1 Sysselsetting (PDF)Fagrapport Sykehuset Innlandet Deltema 2 Regional utvikling (PDF) Fagrapport Sykehuset Innlandet Deltema 3 By- og tettstedsutvikling (PDF)Fagrapport Sykehuset Innlandet Deltema 4 Miljø og klima (PDF)Fagrapport Sykehuset Innlandet Deltema 5 Persontransport (PDF)Fagrapport Sykehuset Innlandet Deltema 6 Infrastruktur (PDF)Fagrapport Sykehuset Innlandet Deltema 7 Folkehelse (PDF)

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet (Helse Sør-Øst RHFs nettsider) Framtidig sykehusstruktur (Sykehuset Innlandets nettsider)