Anbefaler nye sykehusbygg i Oslo

Det er stort behov for nye sykehusbygg i Oslo. Torsdag denne uken skal styret i Helse Sør-Øst RHF behandle sak om videreutvikling av Oslo universitetssykehus. Administrerende direktør, Cathrine M. Lofthus, anbefaler en videreføring av planene om å samle regionsfunksjoner på Gaustad og bygge et stort lokalsykehus på Aker.

Illustrasjon
Aker og Gaustad

Cathrine M. Lofthus

Cathrine M. Lofthus

- Ved å bygge videre på de gode fagmiljøene som finnes ved Oslo universitetssykehus vil vi også i fremtiden ha sykehus i Oslo med høy internasjonal standard og kvalitet til beste for pasientene. Oslo universitetssykehus har et befolkningsgrunnlag som tilsier at det er mulig å finne en god og faglig forsvarlig fordeling av funksjoner mellom sykehusene på Gaustad og Aker, sier Lofthus.

Dårlig standard

Mye av pasientbehandlingen ved Oslo universitetssykehus foregår i dag i gammel og uhensiktsmessig bygningsmasse som til dels er i svært dårlig standard. Dette gjelder spesielt medisinsk og kirurgisk virksomhet, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Ullevål. Befolkningsframskrivinger for hovedstadsområdet viser dessuten at det må planlegges for økt sykehuskapasitet i Oslo.

Utredet siden 2013

Oslo universitetssykehus har siden 2013 arbeidet med forskjellige løsninger for en videreutvikling som tar hensyn til behovet for nye bygg og økt kapasitet, samt samling av fagområder og funksjoner. Ulike alternativer er utredet og forkastet. Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF vedtok i 2016 målbildet for Oslo universitetssykehus HF og støttet styret i Helse Sør-Øst RHF i at planleggingen av en utvikling av Gaustad og Aker skulle starte opp og foregå i parallell. Oppstart av konseptfase for Aker og Gaustad ble enstemmig vedtatt i styrene i Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF i 2017. 

Utredninger våren 2019

Våren 2019 har vært brukt til å gjennomføre ytterligere utredninger, slik at det nå foreligger mer bearbeide løsninger. Utredningene svarer opp bestillinger fra styret som ble gitt i møtet den 31. januar 2019.

Les hele administrerende direktørs anbefaling

Styresak 050-2019 Oslo universitetssykehus HF - oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad