Beredskapssituasjonen i Helse Sør-Øst

I alle våre sykehus pågår det omfattende forberedelser for å håndtere spredning av koronavirus i befolkningen. WHO karakteriserer nå utbruddet av koronaviruset som en pandemi. Det betyr at det er smittede pasienter over store deler av verden. I Norge var det per 11. mars påvist smitte hos over 600 personer.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF har jevnlige møter med ledelsen i alle helseforetakene og de private ideelle sykehusene med opptaksområde i regionen, for å koordinere og planlegge for best mulig disponering av personell og utstyr. Helsesektoren står nå oppe i en situasjon vi aldri har vært i tidligere. Vi skal ta imot mange pasienter, og vi skal skjerme våre egne ansatte for smitte. I denne situasjonen er det avgjørende at vi hele tiden har oversikt over kapasitet, utstyr og eventuelle utfordringer i alle sykehusene i regionen, sier administrerende direktør, Cathrine M. Lofthus.

I møtet med sykehusene i regionen onsdag ettermiddag, viste status at det da var 11 innlagte pasienter med koronasmitte i våre sykehus, og over 900 ansatte ved sykehusene var i hjemmekarantene.

Intensivkapasitet

- Jeg vil berømme det viktige og gode arbeidet som nå gjøres i alle sykehusene, sier Lofthus.
I samtlige av våre helseforetak og private ideelle sykehus pågår det omfattende forberedelser for å håndtere en stor spredning av koronavirus i befolkningen. Alle sykehusene har planer for hvordan man kan øke intensivkapasiteten. Dette skjer blant annet ved å redusere den planlagte pasientbehandlingen og ved å omdisponere arealer og ta i bruk reserveutstyr, sier Lofthus.

Det er innført restriksjoner på tjenestereiser og deltakelse på kurs, konferanser og lignende for ansatte. Det kartlegges også mulighet for å overføre helsepersonell som i dag er for eksempel i administrative stillinger og forskerstillinger over til klinisk arbeid.

Smittevernutstyr

Sykehusene i Helse Sør-Øst har egne utstyrslagre. I tillegg har regionen et forsyningssenter med utstyrslager som sykehusene får utstyr fra. I slutten av januar vedtok Helse Sør-Øst RHF i tillegg å etablere et ekstra beredskapslager.

- Vi gjør det vi kan for å ha nok utstyr til at våre ansatte kan skjermes for smitte. Derfor har vi særlig oppmerksomhet på for eksempel åndedrettsvern og beskyttelsesbriller, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich. - Det har vært og er utfordringer med å få kjøpt inn alle typer smittevernutstyr. Blant annet har det vært utfordringer med å få tak i utstyr som vanligvis produseres i Kina, og vi ser også noen utfordringer med leveranser da det er restriksjoner ved ulike grenseoverganger også i Europa. Det er en krevende leveransesituasjon globalt og det er svært viktig at utstyret vi har brukes fornuftig, understreker Frich.

Det er etablert et samarbeid om innkjøp og fordeling av utstyr nasjonalt mellom helseregionene, slik at utstyr fordeles der det trengs, og slik at alle sykehusene i Norge har lik tilgang på utstyr.