En robust struktur for god pasientbehandling i Sykehuset Innlandet

Styringsgruppen for ny sykehusstruktur i Innlandet har i dag godkjent rapporten som konkretiserer mulig virksomhetsinnhold i de ulike enhetene i det framtidige Sykehuset Innlandet.

Illustrasjon
Illustrasjon

Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i sak 005-2019 vedtak om framtidig målbilde for Sykehuset Innlandet HF. Vedtaket ble stadfestet i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF den 8. mars 2019. Vedtaket innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Vedtaket presiserer også at prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentre skal videreutvikles.

En prosjektgruppe har utarbeidet en rapport som konkretiserer virksomhetsinnholdet i de ulike enhetene, altså hvilke tjenester det bør være i ulike typer sykehus. Rapporten bygger på nye framskrivninger av aktivitet og kapasitetsbehov og viser hvordan behovet for helsetjenester vil endres. Utredningen peker på at flere pasienter i fremtiden kan behandles poliklinisk og ved dagbehandling, samt at flere pasienter kan få behandling nærmere der de bor.

Sengebehov som i dag
Det ventes at behovet for sykehussenger i Innlandet i 2040 blir som i dag, om lag 850 senger. I utredningen er dette lagt til grunn for vurdering av størrelse på de ulike sykehusene. Rapporten beskriver modeller der Mjøssykehuset har om lag 600 senger, fordelt innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Øvrige senger er i utredningen fordelt mellom de andre sykehusene og lokalmedisinske sentre.

En robust struktur
Alle spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samles i det nye Mjøssykehuset, som også vil ha lokalsykehusfunksjoner for om lag 250 000 innbyggere. Rapporten beskriver modeller der det andre akuttsykehuset vil ha et opptaksområde på om lag 90 000, mens sykehuset på Tynset vil ha et opptaksområde på om lag 30 000 innbyggere. Det elektive sykehuset vil hovedsakelig ivareta medisinske fagområder.  

Cathrine M. Lofthus

Cathrine M. Lofthus

– De beskrevne modellene innebærer en sykehusstruktur med et Mjøssykehus og et akuttsykehus som har en størrelse og et opptaksområde som gir en robust struktur med grunnlag for god og trygg pasientbehandling, kompetanseutvikling, god tilgjengelighet, ivaretakelse av beredskap og mulighet for en balanse mellom ulike deler av sykehusområdet. Rapporten er et godt utgangspunkt for videre utredninger i neste fase. Mjøssykehuset blir ett av regionens store utviklingsprosjekt og vil være knutepunktet i den framtidige spesialisthelsetjenesten i Innlandet, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF, som leder styringsgruppen i planleggingen av ny sykehusstruktur i Innlandet.

Veien videre
Prosjektgruppens rapport ble 29. januar 2020 godkjent av styringsgruppen, som har representanter fra Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset Innlandet inkludert tillitsvalgte og brukerrepresentant, KS og Innlandet fylkeskommune. Styringsgruppen behandlet også mandat for neste utredningsfase.

Den neste utredningsfasen vil omhandle gjenbruk av investeringer og bygg, økonomisk bærekraft og lokaliseringen av sykehusene. Rapporten «Konkretisering av virksomhetsinnhold i Sykehuset Innlandet HF» blir en del av vurderingsgrunnlaget i dette arbeidet. Etter planen skal utredningen behandles samlet i styret i Helse Sør-Øst RHF i juni 2020.
Vedtak Rapport