Flere nye vaksinedoser til helsepersonell

Helse Sør-Øst får i uke 12 totalt 13.400 ekstra doser som skal brukes til vaksinering av helsepersonell i sykehusene i regionen. I denne runden får regionen tildelt Moderna-vaksiner og disse distribueres til sykehusene mandag 22. mars. Vaksineringen starter tirsdag 23. mars. 

I tillegg får Helse Sør-Øst 2256 Pfizer-vaksiner, og ytterligere 8.500 doser av Moderna-vaksinen i uke 13. 

- Dette er svært gledelig. Ledelsen i Helse Sør-Øst har vært opptatt av at det blir prioritert vaksiner til helsepersonell. Våre prognoser viser en sterk økning i antall innlagte pasienter med covid-19 de neste ukene. Sykehusene forbereder seg på denne økningen og omdisponerer personell. Det er da avgjørende at helsepersonell er vaksinert, slik at vi kan opprettholde et godt tilbud til pasientene, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Lofthus understreker at tilstrekkelig med helsepersonell er den største utfordringen regionen har og da er det svært viktig at de ansatte gis prioritet og blir vaksinert.

Fordeling i regionen

Da bruken av AstraZeneca-vaksinen ble satt på vent, var flere av sykehusene ikke ferdig med vaksineringen som var planlagt. Det gjenstod blant annet vaksinering av i underkant av 2.000 ansatte ved Oslo universitetssykehus. 

- I denne runden har vi prioritert vaksiner til de sykehusene som dekker områder med høyest smittetrykk. I tillegg har vi prioritert at de ansatte som skulle vaksineres i forrige runde, nå får vaksine, sier Lofthus.

Fram til nå er om lag 30.000 leger, sykepleier og annet helsepersonell vaksinert i sykehusene i Helse Sør-Øst. I tillegg er det gitt vaksinedoser til enkelte private institusjoner og noen avtalespesialister. 

- Nå skal 13.400 vaksinedoser settes i løpet av kommende uke. Både Legeforeningen, Sykepleierforbundet og andre fagforeninger har uttrykt stor bekymring for at helsepersonell ikke er vaksinert. Disse nye dosene, gjør at langt flere blir vaksinert, sier Lofthus. 

Krevende prioriteringer

I første runde var det bare helseforetak og sykehus med akuttfunksjoner og egne opptaksområder som fikk vaksiner. Da ble medarbeidere med kritiske funksjoner og regionale funksjoner prioritert. 

I andre runde ble det fordelt vaksiner etter antall ansatte og befolkningsgrunnlaget helseforetakene og sykehusene har ansvar for. I tillegg til helseforetakene og de private ideelle sykehusene som har egne opptaksområder, ble det prioritert noen vaksiner til Sunnaas sykehus og de to private ideelle sykehusene Martina Hansens Hospital og Betanien Hospital. I andre runde ble også noen avtalespesialister prioritert etter dialog med Legeforeningen. Videre ble det prioritert noen vaksiner til enkelte private rusinstitusjoner og til laboratorieinstitutter som Helse Sør-Øst RHF har avtale med. 

- Det har vært krevende prioriteringer når det gjelder fordeling av vaksiner i sykehusene i regionen. I denne tredje runden har vi i uke 12 prioritert helseforetak og sykehus. I uke 13 vil vi også måtte prioritere noen avtalespesialister og private institusjoner vi har avtale med. Vi kommer tilbake til dette tidlig i neste uke, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.  

Forbereder en tredje bølge

Helse Sør-Øst RHF har framskrevet antall innleggelser og antall covid-19 pasienter på intensivenheter i regionen. Folkehelseinstituttets modell er brukt, og det er lagt inn smittetall for opptaksområdene til helseforetakene og sykehusene i regionen. 

Framskrivningene viser at regionen vil ha over 600 pasienter innlagt med covid-19 om fire uker, og at 150 av disse pasientene vil ha behov for intensivbehandling. Framskrivingene viser også at noen helseforetak og sykehus kan forvente langt flere innlagte enn andre. Helseforetakene og sykehusene forbereder seg på oppgaven, reduserer planlagt aktivitet og omdisponerer personell. 

- Nå handler det om å ivareta helsetjenestens funksjoner. Med 13.400 flere vaksinerte, står vi mye bedre rustet til å gi den beste behandlingen til pasientene også i denne tredje bølgen, sier Frich.

Fakta

Tabellen under viser fordeling av 13.400 ekstra doser med Moderna-vaksine i Helse Sør-Øst i uke 12. 
Helseforetak/sykehusModerna
Uke 12
Akershus universitetssykehus HF1200
Oslo universitetssykehus HF5700
Sykehuset Innlandet HF1200
Sykehuset i Vestfold HF950
Sykehuset Telemark HF500
Sykehuset Østfold HF1100
Sørlandet sykehus HF900
Vestre Viken HF1100
Sunnaas sykehus HF50
Diakonhjemmet Sykehus350
Lovisenberg Diakonale Sykehus300
Martina Hansens Hospital 50
13.400
Etter vaksineringen i uke 12 vil helseforetak og sykehus med eget opptaksområde og i områder hvor det er høyt smittetrykk, ha vaksinert ca. 60 % av sine ansatte. For helseforetak og sykehus med eget opptaksområde og i områder hvor smittetrykket er lavere, vil denne andelen være like over 50 %. Unntaket er Oslo universitetssykehus som får 5.700 vaksiner denne uken og ytterligere vaksiner i uke 13, og som derfor vil bruke to uker på å komme over 60 % av de ansatte. 

Helse Sør-Øst RHF kommer tilbake til med oppdaterte tall etter at vaksiner som kommer i uke 13 er fordelt.