Forebygging av selvmord

Forebygging av selvmord er et av de seks innsatsområdene i den regionale fagplanen for psykisk helsevern og rusbehandling.  

Diffuse mennesker i gate
Fredag 10. september markeres verdensdagen for selvmordsforebygging. Om lag en av fire personer som dør i selvmord har vært i kontakt med tjenester innen psykisk helsevern eller rusbehandling det siste året.

Det er viktig at tjenestene er lett tilgjengelig, bygger på best mulig kunnskapsgrunnlag og at brukere og pårørende involveres i utforming av tjenestene, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF Cecilie Skule. 

Det er viktig at helsetjenesten tar høyde for utviklingen i befolkningen og ny kunnskap.

- Befolkningens behov endres med samfunnsutviklingen. Omfanget av selvskading øker blant ungdom, og dette er noe vi må ta høyde for fremover, sier Cecilie Skule.

Helse Sør-Øst RHF har nylig vedtatt en fagplan for psykisk helsevern og rusbehandling. Selvmord er ett av innsatsområdene i planen. Helse Sør-Øst RHF vil vektlegge for at helseforetak og sykehus har rutiner for at

  • barn og unge som har utfordringer med selvskading vurderes og at tiltak iverksettes
  • personer med selvskading eller selvmordsforsøk håndteres på en god måte i somatiske akuttmottak
  • epikrise sendes samme dag for å fremme god samhandling
  • pårørende involveres og at samarbeid med pårørende vektlegges
  • etterlatte får oppfølging

Les mer: