Framtidens Oslo universitetssykehus – tre sykehus med tydelig profil

Oslo universitetssykehus HF skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møtet 16. juni sin tilslutning til et slikt framtidig målbilde.

- Jeg er glad for at vi nå har fått et vedtak som gir en tydelig retning for den videre utviklingen av Oslo universitetssykehus. Det er viktig for både pasienter og ansatte at vi nå kommer videre. Med dette vedtaket legger vi til rette for å møte kapasitetsutfordringene i Oslo og Akershus på en god måte og vi får et samlet regionsykehus på linje med de andre regionsykehusene i landet, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst RHF.

Realiseringen vil kreve trinnvis gjennomføring, der erstatning for de bygg hvor pasienter og ansatte har dårligst forhold prioriteres, og der utbyggingen skjer i takt med behovet for økt kapasitet.  Framdriften må tilpasses økonomisk handlingsrom.

Arbeidet starter med nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling og nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Styret ga klarsignal for at disse to prosjektene nå går videre til neste fase i planleggingen, den såkalte konseptfasen.

Både utbyggingen på Gaustad og på Aker skal konkretiseres videre før styret kan beslutte at de går videre til konseptfasen. Målsettingen er at disse arbeidene skal starte samtidig og foregå i parallell.

Tre sykehus med tydelig profil

Styrets vedtak innebærer at Oslo universitetssykehus HF skal utvikles videre som et helseforetak med tre sykehus med klart definerte samfunnsoppdrag:

  • På Aker utvikles et nytt lokalsykehus i tett samarbeid med Oslo kommune, der dagens Samhandlingsarena Aker og den planlagte storbylegevakten blir sentrale elementer. Aker sykehus vil overta ansvaret for bydeler fra Ullevål og gradvis overta de bydelene fra Oslo som i dag får sitt spesialisthelsetjenestetilbud ved Akershus universitetssykehus. Groruddalen vil dermed på sikt ha Aker som sitt lokalsykehus.
  • På Gaustad samles de regionale og nasjonale spesialiserte funksjonene i et komplett regionsykehus. Dette forutsetter at også behandlingen av alvorlig skadede pasienter (multitraume) med tilhørende akuttfunksjoner flyttes til Gaustad. Regionsykehuset skal også ha et nødvendig omfang av lokalsykehusfunksjoner slik landets øvrige regionsykehus også har.
  • Radiumhospitalet fortsetter som spesialisert kreftsykehus, og skal utvikle sin posisjon som faglig og forskningsmessig tyngdepunkt innen strålebehandling og medikamentell kreftbehandling. Nytt klinikkbygg planlegges. Arbeidet skal koordineres med etableringen av protonsenter hvis dette legges til Oslo.

Et regionsykehus i Oslo på linje med andre regionsykehus

I sin anbefaling til styret i møtet var administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus tydelig på at utbyggingen på Gaustad innebærer en betydelig nedskalering i forhold til tidligere planer.

- Rikshospitalet er på cirka 220 000 kvadratmeter i dag. Vi planlegger et første trinn på rundt 87 000 kvadratmeter, og det vil gi noe over 300 000 kvadratmeter totalt. Til sammenligning er hovedlokalisasjonen for Haukeland universitetssykehus på rundt 355 000 kvadratmeter. Vi ønsker å bygge et regionsykehus med de samme funksjonene som øvrige regionsykehus i Norge, sa Cathrine M. Lofthus.

Økonomisk bærekraft

Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan 2017-2020 viser at det er rom for de antatte investeringene for neste fase av utviklingen av Oslo universitetssykehus.

Selv om retningen for videre utvikling nå er vedtatt, skal det fortsatt foregå pasientbehandling i stort omfang over lang tid i dagens bygningsmasse. Det er derfor nødvendig å legge til rette for at bygninger og utstyr vedlikeholdes og fornyes tilstrekkelig, slik at pasienter og ansatte sikres gode og trygge forhold gjennom sykehusets utviklingsperiode. Behovet for vedlikehold vil bli sett i sammenheng med fornyelsen av bygningsmassen.