Går videre med forprosjekt for ny sikkerhetspsykiatri

Etter at det i februar 2021 ble vedtatt å gjennomføre en statlig regulering av tomten på Ila i Bærum, går Helse Sør-Øst nå videre med planene om nytt bygg for regional og lokal sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus. Det vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF i sitt møte 17. juni.

Illustrasjon av en sykehuslobby med mennesker
Prosjektet har så langt vært avgrenset til å gjelde regional sikkerhetsavdeling, mens utbygging av lokal sikkerhetsavdeling var lagt til en andre etappe.  

-Dette betyr at vi er kommet et viktig skritt nærmere nybygg for en pasientgruppe hvor det er stort behov for nye og moderne bygg, sier Jan Frich, konstituert administrerende direktør i Helse Sør-Øst. 

​-Bygningene på Dikemark har en standard som ikke er tilfredsstillende, verken for pasienter eller ansatte. Dessuten gir nærheten til Ila fengsel god mulighet for bedre helsehjelp for de innsatte som trenger det mest.

Avklarer oppga​​vefordeling

I løpet av juni skal oppgavefordelingen mellom Diakonhjemmet sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo universitetssykehus knyttet til lokal sikkerhetspsykiatri avklares. Da vil man samtidig avklare kapasitetsbehovet for lokal sikkerhetspsykiatri for Oslo universitetssykehus, slik at dette kan inkluderes i forprosjektet for nybygget på Ila. 

R​​​egional seksjon for psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA)

Det skal også gjennomføres en utredning for å avklare hva som er egnet lokalisering for regional seksjon for psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA). Styret i Helse Sør-Øst har bedt administrerende direktør fremlegge beslutningsunderlaget for behandling i styret, etter behandling i styret i Oslo universitetssykehus HF.