Helse Sør-Øst har valgt leverandører til helselogistikk

Helse Sør-Øst har nå valgt leverandører til løsninger for helselogistikk. Imatis ble tildelt områdene «Innsjekk og oppgjør» og «Styring av pasientflyt og ressurser», mens Ascom ble tildelt området «Internkommunikasjon og varsling på mobil».

Helselogistikk illustrasjon.
– Vi er glade for at vi nå har fått rammeavtalene på plass. Dette er viktige verktøy for de ansatte på sykehusene, og gjør også at pasientene kan spare tid. Sykehusene har etterspurt slike løsninger i lang tid. Vi legger opp til en fleksibel innføring, der helseforetakene selv velger hvilke deler av løsningen de ønsker å ta i bruk og når de skal ta den i bruk, sier direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF Rune Simensen.

Sparer tid

Helselogistikk skal blant annet bidra til spart tid for pasienter ved at de selv skal kunne registrere seg ved ankomst til sykehuset og betale digitalt ved avreise. Pasientene vil også få bedre oversikt over beregnet ventetid og bli varslet på mobil ved forsinkelser.

Verktøyene skal også gi bedre oversikt for helsepersonell.

– Dette har vi ønsket oss lenge! Vi holder fortsatt på med faks og papir. Dette vil løfte oss teknisk fra et steinaldernivå inn i en mer digital fremtid og frigjøre tid til pasientbehandling, sier Randi Andreassen, avdelingssjef på kirurgisk avdeling på Bærum sykehus, Vestre Viken.

Løsningene skal gjøre det lettere å koordinere pasientoppholdet, blant annet ved hjelp av oversikter på post som viser status på prøvesvar og smitte. Det blir også enklere å klargjøre pasientrom og bestille portører.

– Dette bedrer pasientsikkerheten og effektiviteten på den enkelte enhet, sier Jan Terje Henriksen, som er gevinstansvarlig for helselogistikk og jobber med forbedring av pasientforløp på Drammen sykehus.

Verdi for sykehusene

Sammen med leverandørene skal prosjektet nå definere delleveranser som er små nok til raskt å kunne leveres og deretter bygges på. Helseforetakene vil kunne velge hvilke deler av løsningen de ønsker å ta i bruk og når, og tilpasse løsningene til lokale behov.

– Det vi gjør skal ha direkte verdi for pasientbehandlingen, ikke bare for det tekniske målbildet, sier fagdirektør Jon Anders Takvam ved Sykehuset i Vestfold som sitter i styringsgruppen.

– Ved å innføre helselogistikk skal pasientene oppleve et sikrere og mer sammenhengende pasientforløp med større egeninvolvering. Løsningene bidrar også til enklere koordinering og samhandling mellom de kliniske miljøene slik at pasientbehandlingen både blir trygg og effektiv. En utprøving av mindre deler av løsningen i kontrollerte tekniske miljø vil kunne gi en raskere og mer fleksibel innføring ved det enkelte helseforetak, sier Takvam.

Målet er å få funksjonalitet ut til alle helseforetak som ønsker å anskaffe løsningene, så raskt som mulig.

Les mer: Bedre logistikk i sykehusene (helse-sorost.no)