Helse Sør-Øst RHF har valgt leverandør til radiologi- og multimedieløsning

Helse Sør-Øst RHF har valgt leverandør til radiologi- og multimedieløsning.
Den regionale avtalen er tildelt Sectra Norge AS, og omfatter regional radiologiløsning, multimediearkiv, samhandling og doseovervåking.

Foto: Oslo universitetssykehus

​Helse Sør-Øst RHF er prosjekteier og har hatt det overordnede ansvaret for anskaffelsen. Oslo universitetssykehus har ledet arbeidet. Prosjektet leverte sin anbefaling i oktober i år, og 26. november besluttet styret i Helse Sør-Øst RHF å tildele kontrakt til Sectra Norge AS.

– Vi er glade for at vi nå har fått avtalen på plass. Den regionale anskaffelsen omfatter løsninger som er sterkt etterspurte og som vil styrke kvaliteten på pasientbehandlingen. Behandlere vil få raskere og enklere tilgang til informasjon om pasienten, og kan dermed også raskere avklare videre oppfølging. For pasientene kan dette bety at de blant annet slipper unødig venting, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Flere av helseforetakene i regionen har behov for å få på plass bedre radiologiløsninger, og i anskaffelsen er det lagt til rette for at løsningen etter hvert kan tas i bruk av alle helseforetakene i regionen.

Den regionale anskaffelsen består av følgende deler:

Radiologiløsning

Den valgte radiologiløsningen skal i første omgang innføres ved Oslo universitetssykehus. Oslo universitetssykehus er i dag det eneste helseforetaket i regionen som ikke har ett felles radiologisystem for sykehusene i helseforetaket.

- En felles radiologiløsning er avgjørende for sikker pasientbehandling. Vi ser nå frem til endelig å kunne gå i gang med å etablere dette ved Oslo universitetssykehus, sier Paulina Due-Tønnessen. Hun er klinikkleder ved klinikk for radiologi og nukleærmedisin og leder styringsgruppen for innføring av regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus.

Multimediearkiv

Den regionale radiologiløsningen er basert på et regionalt multimediearkiv. Multimediearkivet vil gi tilgang til pasienthistorikk som ikke eksisterer i dag, eller som det er tungvint å få tilgang til. Dette er svært nyttig i møte med pasienten, og kan brukes både i diagnostikk og behandling. Multimediearkivet skal i første omgang tas i bruk for Oslo universitetssykehus i forbindelse med innføring av radiologiløsningen. Etter kan alle helseforetak og fagmiljøer som produserer bilder og video, knytte seg til arkivet. Det vil også ha en løsning for deling og behandling av blant annet bilder og video.

Samhandlingsløsning

I tillegg til å innføre en felles radiologi- og multimedieløsning, skal det også etableres en løsning for samhandling med private røntgeninstitutter, andre helseforetak i regionen og helseforetak i andre helseregioner for utveksling av bilder. Etter hvert som flere helseforetak knytter seg til samhandlingsløsningen, vil gevinstene for brukere og pasientene bli stadig større. Tilrettelegging for rask og enkel deling av radiologisk informasjon mellom helseforetakene, vil begrense behovet for at pasientene må ta nye undersøkelser og utsettes for unødvendig stråling.

Doseovervåkning

Anskaffelsen omfatter også en løsning for overvåking av stråledoser Dette er viktig for å møte kravene i strålevernforskriften om rapportering av stråledose på individnivå. En løsning for doseovervåking skal etter planen være innført ved alle helseforetakene i regionen innen februar 2022.