Helse Sør-Øst RHF styrker kontroll og styring av IKT-arbeidet

Helse Sør-Øst RHF har iverksatt tiltak for å styrke kontroll og styring innen IKT-området. Blant tiltakene er bedre forankring av beslutninger og redusert omfang og kompleksitet i porteføljen.

Riksrevisjonens årlige kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2017, påpeker at Helse Sør-Øst ikke har nådd målene i IKT-strategien knyttet til økonomi, gjennomføring og gevinstrealisering. Riksrevisjonen har også undersøkt hvorfor en felles radiologiløsning i regionen ikke er etablert.

Digital fornying ble opprettet som et program 2013, men begrepet er ikke lenger dekkende for IKT-prosjektporteføljen. Helse Sør-Øst vil til enhver tid ha en rekke pågående IKT-prosjekter, for å møte foretaksgruppens behov for IKT-løsninger som skal understøtte god behandling, pasientsikkerhet og kvalitet. Den teknologiske utviklingen gjør også at det er behov for å gjøre endringer og tilpasninger i IKT-prosjektporteføljen underveis.

Riksrevisjonen har i sin rapport sammenlignet Helse Sør-Øst RHFs plan for investeringer i perioden 2014-2017 mot både faktiske investeringer og driftskostnader i perioden 2010-2017. Dette betyr at sammenligningen er for ulike tidsperioder, og at perioden 2010-2017 omfatter mer enn investeringskostnadene.

Helse Sør-Øst har hatt mange IKT-prosjekter gående parallelt de siste årene. Noen har gitt gode resultater, mens andre har Helse Sør-Øst ikke lyktes like godt med og noen prosjekter er også stoppet. Et av prosjektene Helse Sør-Øst RHF har stoppet, var det regionale radiologiprosjektet. Det er mange læringspunkter fra dette prosjektet som Helse Sør-Øst RHF tar med i det videre arbeidet.


Styrket kontroll og styring med IKT-prosjekter

Helse Sør-Øst RHF har gjennomført flere tiltak for å redusere risiko og kompleksitet i IKT-porteføljen. Blant tiltakene er en endret styring og oppfølging av helseregionens IKT-satsning. Målet med endringene er blant annet å tydeliggjøre roller og ansvar, styrke samhandling og koordinering, samt å sikre bedre forankring av beslutninger. Et viktig tiltak er tettere involvering av de administrerende direktørene i helseforetakene i alle beslutningsfaser. Endringene legger også til rette for mer helhetlig styring av IKT-porteføljen og bedre koordinering av teknologiinvesteringer.

 

Oslo universitetssykehus anskaffer radiologiløsning

Etter at Helse Sør-Øst i april 2018 avlyste videre innføring av den planlagte felles IKT-løsningen for radiologi i regionen, har Oslo universitetssykehus fått i oppdrag å anskaffe en radiologiløsning som dekker foretakets behov. Avtalen skal også kunne benyttes av øvrige helseforetak i regionen. Anskaffelsen inkluderer en multimedieløsning.

Erfaringene fra arbeidet med å innføre en standardisert radiologiløsning ved Sykehuset Innlandet blir viktige når en ny løsning nå skal anskaffes. Innføringen ved Sykehuset Innlandet medførte store bekymringer knyttet til pasientbehandlingen, og tiltak er gjennomført forløpende for å unngå brudd på pasientsikkerheten. 


Flere vellykkede IKT-innføringer

Det pågår og er gjennomført en rekke regionale IKT-prosjekter med gevinster for pasientbehandlingen i Helse Sør-Øst. Blant disse er standardisert elektronisk pasientjournal, fødejournal, elektronisk kurve- og medikasjonsløsning, løsning for medikamentell kreftbehandling og økonomi- og logistikkløsning. I tillegg er den elektroniske samhandlingen styrket innen flere områder, blant annet mellom helseforetakene og mellom helseforetak og kommuner/legekontorer.

 

Les også:

God fremdrift i regionale IKT-prosjekter Pasientene får digitalt innsyn i journal og logg Regional løsning for medikamentell kreftbehandling på Vestre Viken Elektronisk kurveløsning ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst Innfører elektroniske epikriser og laboratoriesvar