Høie godkjenner planene for mjøssykehus

Helseminister Bent Høie har i foretaksmøte 8. mars godkjent at det kan planlegges for et nytt mjøssykehus for Sykehuset Innlandet HF. Dette er i tråd med vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF 31. januar.

Foretaksmøtets vedtak:

Foretaksmøtet godkjenner at Helse Sør-Øst RHF kan endre framtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet i tråd med sitt framtidige målbilde for Sykehuset Innlandet HF, jf. sak 005-2019 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF. Dette innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.

Lenke til foreløpigprotokoll