Intensivsituasjonen i Helse Sør-Øst

Med økende koronasmitte og et økt antall pasienter med covid-19 vil det være flere som er i behov av intensivbehandling. Det er laget trinnvise planer for å øke kapasitet og for å utnytte de samlede ressursene i regionen best mulig.  

Daglige rapporter og trinnvise planer

Helse Sør-Øst RHF mottar daglige rapporter fra alle sykehusene om antall intensivpasienter og hvor mange av disse som behandles for covid-19.  

- Alle sykehusene har utviklet opptrappingsplaner for å kunne øke intensivkapasiteten og Helse Sør-Øst RHF vurderer fortløpende om det er behov for å redusere planlagt behandling og iverksette disse planene slik at vi kan håndtere intensivpasienter med alvorlig covid-19 sykdom, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Akershus universitetssykehus har i uke 9 gått i gul beredskap og har etablert tiltak svarende til trinn 1 i sin opptrappingsplan. Dette innebærer at noe planlagt kirurgisk aktivitet reduseres slik at intensivkapasitet frigjøres til å håndtere flere intensivpasienter med covid-19.

- Alle helseforetakene og sykehusene i regionen har utviklet slike planer og det er viktig for Helse Sør-Øst RHF at den samlede kapasiteten utnyttes på best mulig måte. Det betyr at det ikke er aktuelt at Akershus universitetssykehus skal gå opp ytterligere trinn i sin opptrappingsplan, før kapasiteten ved andre helseforetak og sykehus er benyttet, sier Lofthus.  

Det er viktig å påpeke at Akershus universitetssykehus har kapasitet til å motta pasienter på vanlig vis. Det er enkelte kirurgiske inngrep som utsettes og aktuelle pasienter får beskjed om dette.

Intensivkoordinering

Helse Sør-Øst RHF har under pandemien gitt Oslo universitetssykehus i oppdrag å ha en regional koordinerende rolle for intensivbehandling. 

- Det gjennomføres faste møter i regi av Oslo universitetssykehus som skal bidra til at den samlede intensivkapasiteten benyttes best mulig og slik at belastningen pandemien gir fordeles på tvers av avdelinger og sykehus, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich. 

Våren 2020 ga Helse Sør-Øst RHF Oslo universitetssykehus i oppdrag å ivareta en regional koordineringen og ble bedt om å gjenoppta funksjonen i november 2020 i forbindelse med den andre bølgen av pandemien. 

- Helse Sør-Øst RHF ga 3. mars Oslo universitetssykehus et tilleggsoppdrag om å ivareta en rolle som koordinerende AMK, slik at det raskt kan fattes beslutninger om transport av pasienter på tvers av helseforetak og sykehus. Oslo universitetssykehus avlaster nå Akershus universitetssykehus for enkeltpasienter i tråd med de planer som er etablert, sier Frich. 

Oversikt over innlagte pasienter