Laboratorievirksomhet inn i Livsvitenskapsbygget

Styret i Helse Sør-Øst slutter seg til planene for at Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus HF skal flytte inn i det nye Livsvitenskapsbygget ved Rikshospitalet.

Illustrasjon av hvordan bygget vil se ut i omgivelsene
​-Vi er tilfreds med at denne klinikken nå kan få tidsmessige lokaler, like ved Rikshospitalet. Dette vil blant annet kunne styrke samarbeidet med Universitetet i Oslo og de andre aktørene i Oslo Science City, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Svein I. Gjedrem.

Samling av virksom​het

Regjeringen har stilt seg positiv til at deler av Klinikk for laboratoriemedisin kan flytte inn i Livsvitenskapsbygget. Våren 2021 er det gjennomført utredninger om innplassering av klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus i bygget som er under oppføring på sørsiden av Ring 3 like ved Rikshospitalet. Utredningen er gjennomført i nært samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Statsbygg.

Nye driftskonsept og forskning​ssamarbeid

Fagområdene innen Klinikk for laboratoriemedisin har ikke hatt mulighet til fysisk samlokalisering av virksomheten i etterkant av etableringen av Oslo universitetssykehus i 2009. De fleste funksjoner drives fortsatt på de samme stedene som før fusjonen. Med samling av funksjoner i Livsvitenskapsbygget kan klinikken realisere det nye driftskonseptet for laboratorievirksomheten i Oslo universitetssykehus, med et felles bygg for hovedaktivitetene, kombinert med lokale, klinikknære kjernelaboratorier tilpasset den kliniske virksomheten på Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker.

​-Klinikk for laboratoriemedisin har en omfattende forskningsaktivitet og det meste av denne er allerede tett integrert med Universitetet i Oslo. En fysisk samlokalisering av livsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Klinikk for laboratoriemedisin vil gi økonomiske og faglige gevinster, sier styreleder Gjedrem.

Styret i Helse Sør-Øst RHF satte i sitt vedtak noen tydelige krav og forutsetninger knyttet til avklaringer av en del uklarheter rundt de økonomiske forholdene.