- Viktig skritt i retning av det nasjonale målet om én innbygger – én journal

Lettere tilgang til pasientjournaler fra ulike behandlingssteder

Pasientene skal slippe å gjenfortelle tidligere sykdom og behandling når de får helsehjelp. Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus prøver nå ut en ny løsning der behandlere utenfor sykehuset kan lese utvalgte dokumenter fra pasientjournalen via kjernejournal. Pasientenes helseinformasjon vil da følge pasientene, uavhengig av hvor helsehjelpen gis. Dette tilrettelegger for bedre samarbeid og bedre helsehjelp til den enkelte pasient.

Foto: Øyvind Eide, Helsenorge.

​Mange pasienter har journalinformasjon ved flere ulike sykehus og ofte har helsepersonell, som for eksempel fastleger, sykehjemsleger og sykehusleger, behov for å innhente informasjon fra sykehus for å vurdere behandling. I dag har ulike behandlingssteder hvert sitt pasientjournalsystem, og disse «snakker» ikke sammen. I Helse Sør-Øst innhentes i dag slik informasjon ofte på telefon, faks eller ved at papirjournalene følger pasienten.

- Helse Sør-Øst har over flere år arbeidet målrettet med å tilrettelegge for at journalinformasjon skal kunne deles elektronisk mellom sykehus, og ikke minst mellom sykehusene og kommunene. For pasientene er det viktig at nødvendig informasjon om deres sykdom og behandling er tilgjengelig for helsepersonell både i sykehuset og i kommunen. Løsningen som prøves ut nå vil gi en langt bedre elektronisk informasjonsflyt enn i dag, samtidig som kravene til informasjonssikkerhet ivaretas. Dette er et viktig skritt i retning av det nasjonale målet om én innbygger – én journal, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

Prøver ut løsning for deling av journaldokumenter

Kjernejournal skal gi behandlere i helsetjenesten en enkel og sikker tilgang til nødvendige opplysninger om pasienter de har ansvar for, uansett hvor i landet pasienten kommer fra eller er blitt behandlet tidligere.

- Dette betyr at min lege enklere kan finne ut hva jeg er behandlet for og hva som er gjort på sykehuset. Da slipper jeg å gjenta det samme flere ganger og jeg vil også kunne få hjelp av legen til å huske hva som har skjedd på sykehuset, sier medlem i brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Egil Rye Hytten.

Oslo universitetssykehus er første foretak som deltar i utprøvingen av løsningen for deling av journaldokumenter i kjernejournal. Sykehuset samarbeider med mange kommunale helseaktører om pasientbehandling lokalt og har pasienter fra hele landet.

Dokumentdeling i kjernejournal gir behandlere, både i primær- og spesialisthelsetjenesten, tilgang til journalopplysninger om behandlingen som har skjedd eller skal skje ved Oslo universitetssykehus. Dette vil forenkle samarbeidet om den enkelte pasient.

Dokumentdeling via kjernejournal er et Helse Sør-Øst-prosjekt som skal videreføres til resten av regionen og til andre regioner. Løsningen prøves først ut ved Oslo universitetssykehus og deretter sykehusene i Helse Nord, før den kan tas i bruk i resten av landet. Prøveperioden startet 10. november 2020.

Les mer om dokumentdeling i kjernejournal på helsenorge.no og på oslo-universitetssykehus.no.