Mål og strategi for informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst

Informasjonssikkerhet skal være del av helseforetakenes helhetlige styringssystem og beslutninger om risiko innen informasjonssikkerhet skal tas i den ordinære lederlinjen i helseforetakene.  Dette er sentrale punkter i mål og strategi for informasjonssikkerhet som styret for Helse Sør-Øst RHF sluttet seg til i møtet 22. april. 

Illustrasjon
Mål og strategi for informasjonssikkerhet for Helse Sør-Øst blir det øverste styrende dokumentet for informasjonssikkerhet i foretaksgruppen.

- Informasjonssikkerhet er en forutsetning for god pasientbehandling. Det er derfor viktig at risiko knyttet til informasjonssikkerhet håndteres på en måte som gir trygge og effektive helsetjenester. Målene og strategien som nå er vedtatt legger til rette for dette, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus. 

Den vedtatte retningen er i tråd med offentlige anbefalinger innen området. Den tar også hensyn til funn fra Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av hvordan helseforetakene forebygger angrep mot sine IKT-systemer. 


Les mer: