Mer helhetlig tilbud ved lokalsykehusene i Oslo

Det er i flere år arbeidet med å få til en bedre oppgavefordeling mellom sykehusene i Oslo. Behandling av hjerneslag er allerede bedret ved å etablere ett slagmottak i Oslo. Nå får Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus styrket sine lokalsykehusfunksjoner. 

Jan Frich

Jan Frich


​​​- Jeg er svært fornøyd med at vi i dette prosjektet er blitt enige om nye områder hvor oppgaver fordeles mellom sykehusene i Oslo, sier Jan Frich, konstituert administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.  Pasientene vil nå få en større andel av sine spesialisthelsetjenester ved samme sykehus. Det er viktig for pasientene, men det gjør det også lettere for sykehusene å planlegge for god behandling og mer helhetlig oppfølging, sier Frich. 

Psykisk helsevern

Oppgavefordelingen innen psykisk helsevern i Oslo er vurdert. To faggrupper har sett på henholdsvis psykisk helse for barn og unge og psykisk helse for voksne. Også her har det vært betydelig bruker- og tillitsvalgtinvolvering samt dialog med eksterne, inkludert Oslo kommune. Nå skal det arbeides med å gjennomføre følgende endringer:

  • Allmennpsykiatrisk døgnbehandling 

Lovisenberg Diakonale Sykehus driver i dag 16-20 døgnplasser for pasienter fra opptaksområdet til Diakonhjemmet Sykehus. Allmennpsykiatrisk døgnbehandling for disse pasientene flyttes fra Lovisenberg Diakonale sykehus til Diakonhjemmet sykehus. 

  • ​​Loka​l sikkerhet 

Oslo universitetssykehus HF driver i dag en lokal sikkerhetsenhet med åtte plasser for pasienter fra opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. Dette behandlingstilbudet flyttes til nybygg ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

  • ​​​Hjemmesykehus for barn og unge

Det etableres et hjemmesykehus med ambulant intensiv behandling for barn og unge i bydeler tilhørende Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. Hjemmesykehuset er et samarbeidsprosjekt mellom de to sykehusene, og vil ha samarbeid med poliklinikkene ved de to sykehusene samt døgntilbudet ved Oslo universitetssykehus HF. Flere barn og unge kan gjennom hjemmesykehuset behandles uten innleggelse i institusjon.

  • ​​Psykisk helse for barn og unge i Vestre Aker bydel 
I dag har Diakonhjemmet Sykehus ansvar for behandlingstilbudet til bydel Vestre Aker innen psykisk helsevern for voksne og TSB, mens Lovisenberg Diakonale Sykehus ivaretar psykisk helsevern for barn og unge i Vestre Aker på Nic Waals Institutt. Dette medfører brudd i overganger mellom psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne for innbyggerne i bydel Vestre Aker, noe som gjør samhandling vanskeligere. Ansvaret planlegges overført til Diakonhjemmet sykehus, i tråd med ønsker fra Oslo kommune og Vestre Aker bydel.

  • ​Dialys​​e 

​​Kapasiteten for dialyse i Oslo og Akershus er for liten. Ansvaret for behandlingen av dialysepasienter i opptaksområdene til Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus planlegges overført i mars 2022 fra Oslo universitetssykehus HF til en nyopprettet dialyseenhet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Samtidig overtar Oslo universitetssykehus HF ansvaret for dialysepasienter fra bydelene Grorud, Stovner og Alna fra Akershus universitetssykehus HF. 

Oppgavefordelinger er startet og under gjennomføring 

Alle pasienter med mistanke om hjerneslag er fra våren 2019 blitt sendt direkte til akuttmottaket ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, og ikke via eget lokalsykehus. 
En-dør-inn for slagpasientene i Oslo har resultert i raskere vurderinger og raskere behandling av pasientene. 

Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus har fra våren 2020 etablert egne enheter for medikamentell kreftbehandling og lindrende behandling. Siden åpningen av enhetene har flere enn 600 pasienter startet behandling ved sitt lokalsykehus i stedet for ved Oslo universitetssykehus HF.