Ny regional strategi for utdanning og kompetanse

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i sitt møte 19. august en regional delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling. Strategien skal bidra til at spesialisthelsetjenesten i regionen er i stand til å møte fremtidens behov for kompetanse og helsepersonell.

​​
​- Fremtidens behov for helsepersonell må løses gjennom en kombinasjon av økt utdanningskapasitet, og ved å se på hvordan oppgavene løses og hvem som løser dem.
Arbeidet med å følge opp den nye delstrategien skal konkretiseres i tiltak som virker positivt for å rekruttere og beholde personell, sier konstituert administrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.

Utdanningsoppgaven for helseforetakene omfatter arbeid med praksisplasser, læreplasser, turnusplasser innen helse- og sosialfaglig grunn-, videre/etter- og masterutdanning, samt spesialistutdanning av ulike yrkesgrupper. Helseforetakene i Helse Sør-Øst er store utdanningsinstitusjoner med over 10 000 praksisplasser for studenter, 150 turnusplasser for fysioterapeuter, 474 LiS-1 stillinger, 330 lærlingeplasser og over 2 800 leger i spesialisering. I tillegg drives det omfattende opplæring, vedlikehold og videreutvikling av alle medarbeideres kompetanse.

​- De ansatte representerer helseforetakenes viktigste, men også mest kritiske ressurs. Det må derfor legges til rette for kontinuerlig vedlikehold og utvikling av de ansattes kompetanse slik at vi kan håndtere utviklingen i behandlingsmetoder og endrede forventinger fra pasienter og brukerne, sier direktør for personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø i Helse Sør-Øst RHF.

Delstrategien gjøres nå gjeldende for helseforetakene, og skal ligge til grunn for utvikling av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. Aktuelle oppdrag for oppfølging av og operasjonalisering av delstrategien vil innarbeides i Oppdrag og bestilling til helseforetakene for 2022.