Om omdisponering ansatte

Totalt er det nå over 4000 ansatte i våre sykehus som er i karantene. Dette gir naturlig utfordringer for driften ved de fleste av våre sykehus. Samtidig nedskaleres planlagt aktivitet, så det er ingen helseforetak eller sykehus som har kapasitetsutfordringer per i dag.

Folkehelseinstituttet har de siste dagene strammet inn retningslinjer for hvem som skal sitte i karantene for å unngå spredning og smitte av koronaviruset. Senest mandag kom et nytt råd om at alle som er forkjølet skal holde seg hjemme og ikke vende tilbake på jobb før ett døgn etter at de har blitt symptomfri.

Helsedirektoratet har gitt administrerende direktør ved helseforetakene og sykehusene adgang til å gjøre unntak for karantenereglene for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. På grunn av den risikoen dette innebærer benyttes denne muligheten i svært liten grad i våre sykehus.

Flere tiltak

For å møte de utfordringene som oppstår er det igangsatt flere tiltak i våre helseforetak:

Planlagt pasientbehandling trappes stadig ned for å frigi personell. Ansatte i foretakene omdisponeres og gjennomgår intern opplæring i smittevern, og for å støtte opp under indremedisinske sengeposter og intensivbehandling.

Flere av våre sykehus ser også på muligheter til å inngå samarbeid med private institusjoner. Som følge av koronasituasjon er det flere private institusjoner som reduserer aktiviteten. Dette innebærer at helsepersonell derfra kan bistå i arbeidet i helseforetakene.

Noen har også valgt å annonsere etter mer personell. I tillegg  inviteres studenter innenfor ulike helsefaglige retninger inn for å bistå.