Oppfølging av pasienter med senfølger etter covid-19

Pasienter som blir henvist til sykehus med senfølger etter covid-19 skal få behandling og rehabilitering tilpasset sine behov. Sunnaas sykehus og Sykehuset i Vestfold har fått et særlig ansvar som regionale senfølgeklinikker for covid-19. Dette framgår av oppdragsbrev som nylig er sendt til helseforetak og sykehus i regionen.

Brevet til foretakene som ble sendt torsdag 1. juli er et tilleggsdokument til oppdrag og bestilling for 2021 og inneholder formelle styringsbudskap til helseforetak og private ideelle sykehus som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. I tillegg til videreutvikling av eksisterende rehabiliteringstilbud, vil Sunnaas sykehus og Sykehuset i Vestfold ha et særlig regionalt ansvar for å gi et tverrfaglig tilbud for pasienter med langvarige, komplekse og sammensatte symptomer.

- I Helse Sør-Øst var vi tidlig ute med å utvikle rehabiliteringstilbud for pasienter med behov for rehabilitering etter akuttforløpet av covid-19. Det er viktig at pasientens behov vurderes og at pasienter tilbys et egnet tilbud, sier konstituert administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich. 

Fagråd for rehabilitering i Helse Sør-Øst utviklet våren 2020 et pasientforløp for rehabilitering av pasienter med covid-19. 

Regional koordinerende enhet for rehabilitering har oversikt over aktuelle tilbud i regionen. Helsedirektoratet har laget en veileder for rehabilitering etter covid-19. 

I tilleggsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF til helseforetak og sykehus i regionen blir også oppdrag innen blant annet følgende områder formidlet: 

  • Oppdrag om å videreutvikle regional kompetanse om seneffekter etter kreft 
  • Oppfølging av vedtak i Stortinget om utvikling av sykehustilbudet i Oslo
  • Oppfølging av vedtak i Stortinget om Granheim lungesykehus
  • Oppdrag knyttet til MS-pasienters mulighet til å delta i klinisk utprøving av stammcellebehandling


Les m​er:

Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2021 – juli 2021​​​