Pasienter skal få se henvisningsstatus på helsenorge.no

Pasienter ved sykehusene i Helse Sør-Øst skal etter hvert kunne se hvor langt henvisningen deres er kommet på helsenorge.no. Prosjektet har nå gått over i gjennomføringsfasen og uttesting starter på ettervinteren.

Illuastrasjonsfoto

​– Å kunne se om en henvisning er mottatt og vurdert, eller om man har fått time, er et viktig skritt på vei mot pasientens helsetjeneste på nett. For helseforetakene vil det trolig bety færre telefoner med spørsmål om henvisningsstatus, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Hvor lang tid sykehuset bruker på vurderingen blir med dette synlig for pasienter, men tjenesten betyr i utgangspunktet ingen endringer i dagens interne rutiner ved helseforetakene. Tjenesten er mye brukt i Helse Vest og Helse Nord, som tilbyr dette i dag.

Enklere for pasienten å bruke sine rettigheter

Statusen som vises er hentet fra pasientjournalsystemet, og prosjektet omfatter tre leveranser: Status på henvisning, visning av rettighetsinformasjon og skjema for rettighetsklage.

Rettighetsinformasjon blir samtidig knyttet til henvisningsstatus, og de som ønsker å klage, finner en lenke til klageskjema på helsenorge.no. Dette sendes til det aktuelle helseforetakets saksbehandlingssystem når det er ferdig utfylt.

Slik blir det enklere for pasienten å aktivt bruke sine rettigheter, som for eksempel klage på avslag på henvisningen eller purre hvis vurderingsfristen overskrides. Når rettighetsinformasjon og klageskjemaet er tatt i bruk i Helse Sør-Øst vil også de andre regionene ta det i bruk.

Lansering våren 2021

Mine henvisninger inngår i arbeidet med digitale innbyggertjenester. Planen er å teste ut løsningen på ettervinteren 2021 og lansere løsningen i løpet av våren.

God oppslutning

Prosjektet har tett kontakt med helseforetakene og har involvert ulike fagpersoner underveis i arbeidet.

- Det er kommet mange nyttige innspill fra ulike fagmiljøer, blant annet når det gjelder behovet for begrensning av innsyn i enkelte tilfeller. Det vil for eksempel ikke være mulig å se henvisningsstatus for barn under 16 år, sier leder for prosjektet mine henvisninger Lydia Zaric. Ellers tror jeg tjenesten vil være nyttig, både for pasienter og for medarbeidere ved sykehusene sier Zaric.

Fakta om tjenesten

Gjennom tjenesten som etableres skal pasienten via helsenorge.no:

  • Kunne se status for henvisning som er mottatt i pasientjournalsystemet i Helse Sør-Øst
  • Få presentert rettigheter som er relevante for statusen henvisningen er i
  • Få mulighet til enkelt å ivareta sine rettigheter