Rask og sikker tilgang til viktige helseopplysninger

– Dette er en vesentlig forbedring i måten vi deler journalinformasjon på. Løsningen gjør at behandlere utenfor sykehusene får mulighet til å hente informasjon fra pasientens sykehusjournal uten å måtte ringe eller vente på at papirene skal sendes over, sier Rune Simensen i Helse Sør-Øst.

Foto av behandler som ser på pc.
Dokumentdeling via kjernejournal er en enkel og sikker samhandlingsløsning der behandlere utenfor sykehusene kan lese dokumenter i pasientens sykehusjournal via kjernejournalløsningen.  

Til sammen 239 leger og sykepleiere fra blant annet legevakter, fastlegesentre og kommunale korttidsplasser har testet løsningen opp mot Oslo universitetssykehus i Helse Sør-Øst og sykehus i Helse Nord, og tilbakemeldingene er gode. 

Foto av Rune Simensen

Rune Simensen

– Dokumentdeling via kjernejournal gir rask tilgang til viktige helseopplysninger, og er et viktig skritt på veien mot én innbygger – én journal. Med så gode tilbakemeldinger fra leger og sykepleiere  i utprøvingsperioden, er det morsomt å fortsette arbeidet med innføringen, sier Simensen. Han er direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst og leder styringsgruppen for kjernejournal dokumentdeling.

Les mer om prosjektet kjernejournal dokumentdeling

Slipper dete​​ktivarbeid

Intervjuer som er gjort etter utprøvingen, viser at både leger og sykepleiere mener løsningen har stor nytte i behandlingen og kan gi et bedre og raskere beslutningsgrunnlag: 

«Jeg får bedre svar når jeg slår opp i kjernejournal, enn ved konferering med en spesialist som er travel på vakt! Jeg finner nye opplysninger som endrer behandlingen og bruker løsningen som rutine nå.» 

Flertallet av de som har svart, oppgir også at pasientsikkerheten øker med denne muligheten.
«Jeg opplever stadig å komme over informasjon jeg ikke forventet, som påvirker valg av behandling».

Mange setter også pris på å få raskere tilgang til informasjon om pasienten, og gir uttrykk for at dokumentdelingen gjør dialogen med pasienter og pårørende bedre: 

«Jeg kan slå opp i stedet for å konferere med sykehuset og vente på faks!» 
«Det letter detektivarbeidet!»
«De fleste pårørende forventer at vi har innsyn i denne typen dokumenter.»
«Det er en lettelse for pasienten å ikke måtte gjenfortelle informasjon.»

Bidrar i nasjonal i​​nnføring

Kjernejournal dokumentdeling er et nasjonalt prosjekt som eies av Direktoratet for e-helse. 
Helse Sør-Øst har som nasjonal hovedsamarbeidspartner en sentral rolle i utviklingsarbeidet, og bidrar nå videre i den nasjonale innføringen.

– I arbeidet som prosjektet nå tar fatt på, er det et mål å se på hvordan vi  kan innføre løsningen i større skala – med flere helsepersonell fra ulike deler av helsetjenesten. Sikkerhet og ytelse når mange bruker løsningen samtidig må kvalitetssikres, sier barnelege og prosjektleder, Jacob Holter Grundt.  

Nasjonal innføring er planlagt trinnvis og betyr blant annet at alle sykehus i regionen vil kunne dele journalinformasjon med gradvis økende antall behandlere fra ulike behandlingssteder. 

Realiseringen må koordineres med nasjonale myndigheter og andre aktører tilknyttet den nasjonale løsningen, og dette kan medføre behov for noen justeringer.

– Det skal også etableres felles systematikk for hvilke data som skal logges om det enkelte journaloppslag, og hvordan pasienten og journalansvarlig på en best mulig måte skal få vite hvorfor oppslaget er gjort. Informasjon til pasienter og pårørende om løsningen, inkludert retten til reservasjon, er også en del av neste fase, sier Grundt.