Regional fagplan for psykisk helsevern og rusbehandling

Styret for Helse Sør-Øst RHF godkjente i møte 22. april regional fagplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Planen gir retning for utviklingen av tjenestene i helseforetakene og sykehusene i regionen frem mot 2035. 

- Dette er fagområder hvor det er behov for en koordinert og forsterket innsats. Psykiske lidelser og rusmiddelproblemer er viktige årsaker til redusert funksjon og livskvalitet, og gir økt risiko for tidlig død av flere årsaker. For å lykkes i å utvikle tjenesten i ønsket retning må vi samarbeide på tvers om løsninger som gir fleksibel oppfølging av pasientene. Det krever også at pasienter følges opp på nye måter og at forskning og innovasjon understøtter utviklingen av tjenestene, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus. 

Det er flere områder som vil ha stor betydning for utvikling av tjenestene. Fagplanen angir seks innsatsområder der det er særlige utfordringer og behov for forbedringer, og hvor det er sannsynlig at regional satsing kan gi bedre pasientbehandling. Fagplanen peker på ulike tiltak for å nå målene for disse områdene. De seks innsatsområdene i fagplanen er: 

  1. Behandling av psykiske lidelser og rusmiddelproblemer hos barn og unge
  2. Forebygging av selvmord
  3. Redusert og riktig bruk av tvang
  4. Oppfølging av pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse
  5. Alkohol og helse
  6. Oppfølging ved utviklingsforstyrrelser

- Det er et krav at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal prioriteres sterkere enn somatikk. Fagplanen blir førende for utviklingen av disse tjenesteområdene og skal legges til grunn for arbeidet med lokale utviklingsplaner ved helseforetak og private ideelle sykehus med eget opptaksområde, sier Cathrine M. Lofthus. 

Den regionale fagplanen er utviklet av en arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst RHF, i nær dialog med brukere, helseforetak, sykehus, fagmiljøer og tillitsvalgte. 

Les mer: