Regional utviklingsplan skal oppdateres

Regional utviklingsplan 2035, som ble utarbeidet i 2018, er grunnlaget for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2035. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 22.april i år at helseforetakene og de private ideelle sykehusene skal oppdatere sine utviklingsplaner innen 1. mai 2022.

Illustrasjon av hender som holder rundt ikoner av mann, kvinne, par, baby, gammel

​Nå starter arbeidet med å oppdatere den regionale planen i tråd med nye føringer. Regional utviklingsplan 2035, som ble utarbeidet i 2018, er grunnlaget for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2035. Styre​t i Helse Sør-Øst RHF vedtok 22.april i år at helseforetakene og de private ideelle sykehusene skal oppdatere sine utviklingsplaner innen 1. mai 2022. Nå starter arbeidet med å oppdatere den regionale planen i tråd med nye føringer. 

I en oppdatert plan vil mål og satsingsområdene oppdateres, og nye føringer fra Nasjonal helse- og sykehusplan og fra senere oppdragsdokumenter innarbeides. 

Jan Frich

Jan Frich

- I stor grad sammenfaller føringene i disse dokumentene med de prioriteringer Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn i dagens plan. Det er en styrke for det langsiktige utviklingsarbeidet i regionen at overordnede mål og retning for utviklingen ligger fast. Arbeidet med nye utviklingsplaner vil, i lys av dette, innebære en rullering av eksisterende planverk, samtidig som den oppdaterte planen må ta opp i seg nye tema, føringer og oppdrag, sier konstituert administrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF. 


Da den forrige planen ble utarbeidet, forelå det ikke framskrivinger innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Disse områdene vil derfor omtales særskilt i den reviderte og oppdaterte utviklingsplanen. 

Andre områder som er kommet til gjennom foretaksmøter i 2020 og 2021, og som vil bli tatt inn i planen er: 

  • Prioritere utvikling av tilbudet til pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette planarbeidet skal være tuftet på felles planlegging og utvikling i helsefellesskapene. Barn og unge, voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser skal prioriteres i dette arbeidet. 
  • Gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i samarbeid med kommunene.
  • Fastsette konkrete mål for flytting av tjenester hjem til pasientene ved hjelp av teknologi. 
  • Gjennomgå organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene og foreslå forbedringstiltak. 
  • Lage en plan for å oppnå tilstrekkelig kompetanse. Det skal legges til rette for livslang læring og en heltidskultur. Sykepleiere og helsefagarbeidere skal gis prioritet i dette planarbeidet. 
  • Planlegge for å ha tilstrekkelig kompetanse i samisk språk og samisk kulturforståelse. 

Åpen prose​​ss

Frich understreker at gode prosesser forutsetter god involvering. Derfor vil det legges vekt på å involvere brukerutvalg, egne ansatte, tillitsvalgte og verneombud.  

Videre vil den oppdaterte planen sendes ut på høring til blant alle kommunene i regionen, relevante organisasjoner og private leverandører av helsetjenester.  
Oppdatert regional utviklingsplan legges frem for endelig behandling i styret Helse Sør-Øst RHF høsten 2022. Fristen for oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet er innen utgangen av 2022.


​Les m​er her: