Regionale priser for forbedringsarbeid

Akershus universitetssykehus og Sykehuset Telemark ble hedret med forbedringspriser på andre og siste dag av konferansen «Sammen for forbedring» i Helse Sør-Øst denne uken. 

Espen Wasshaug, prosjektleder/ psykologspesialist BUP Øvre Romerike, fikk forbedringsprisen på 100.000 kroner. I bakgrunnen konf
Espen Wasshaug, prosjektleder/ psykologspesialist BUP Øvre Romerike, fikk forbedringsprisen på 100.000 kroner. I bakgrunnen konferansier for konferansen, prosjektdirektør Andreas Moan i Helse Sør-Øst RHF. Foto: JCP
Den største forbedringsprisen på 100.000 kroner gikk til «All in – Forbedring av inntaksmodell». Dette arbeidet er gjennomført innen psykisk helsevern barn og unge, ved BUP Øvre Romerike, Akershus universitetssykehus (Ahus). Poliklinikken tar alle som henvises inn til en vurdering. Slik sikres at riktig pasient får riktig behandling i spesialisthelsetjenesten. Og like viktig at andre hjelpes videre til andre tilbud i kommunene. 

​- Dette er en modell som vi tror og håper vil spre seg til andre helseforetak, ikke bare i vår region men over hele landet, sa konstituert administrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF da han delte ut prisen til Espen Wasshaug, prosjektleder/ psykologspesialist BUP Øvre Romerike.

Jan Frich

Jan Frich
I begrunnelsen for tildelingen peker priskomitéen på at avdelingen gjennom et grundig og forbilledlig arbeid har forbedret kvaliteten på tilbudet til barn og unge ved å utvikle og pilotere en ny inntaksmodell til poliklinikken. 
Ahus fikk også en pris på 50.000 kroner for et forbedringsarbeid innen pakkeforløp for brystkreft.

Tredje og siste pris, også den på 50.000 kroner, gikk til Sykehuset Telemark og kommunene for samhandlingsprosjektet «Akuttkjedeprosjektet».
Priskomitéen har bestått av representanter fra Helse Sør-Øst RHF, regionalt brukerutvalg, konserntillitsvalgte, konsernverneombud og var enstemmig i valg av de tre som fikk prisene.

Omtale av prisvin​ner​ne


All-in – Forbedring av​​ inn​taksmodell

«All in- Forbedring av inntaksmodell» er en ny tjenestemodell som er utviklet i nært samarbeid med ungdomsrådet og førstelinjen, og med målet «Riktig pasient til riktig tid». Pasientene opplever å bli hørt og ha innflytelse på egen situasjon, og alle får minst en samtale på BUP. Pasientene som trenger spesialisthelsetjeneste får tilbud om behandling, og de får tilbudet raskere som følge av forbedringsarbeidet. Ventetiden fra henvisning til oppstart er redusert fra 64 dager til 26 dager. Inntaksmodellen innebærer et bedre samarbeid med førstelinjen og skal bidra til at de som trenger oppfølging i kommunen får dette. Den nye inntaksmodellen tilbys alle kommuner i opptaksområdet til Ahus fra august 2021. Den nye inntaksmodellen har stor overføringsverdi til andre poliklinikker både regionalt og nasjonalt. 

Pakkeforløp brystkr​​​eft

Gjennom forbedringsarbeidet rundt pakkeforløp brystkreft har avdelingene ved Ahus gjort livet lettere for pasientene og kan vise til svært gode og stabile resultater: 

  • Antall pasienter passert tentativ tid er redusert fra 1100 til 0
  • Nær 100 % av alle nye kreftpasienter inkluderes  i pakkeforløp
  • Antall fristbrudd er betydelig redusert og utredningen starter raskere

Akuttkjedep​​ro​​sjektet

«Akuttkjedeprosjektet» er et samhandlingsprosjekt mellom Sykehuset Telemark og kommunene. Målet med forbedringsarbeidet har vært å skape Norges beste akuttkjede, og har hatt bred involvering fra alle aktører i kjeden, inkludert brukerrepresentanter. Det er gjennomført kurs for mer enn 3.000 ansatte i alle kommuner med instruktører fra sykehuset. Prosjektet har blant annet bidratt til at samhandlingen og tilliten mellom sykehuset og kommunene har blitt styrket, og til positivt omdømme lokalt, regionalt og nasjonalt.