Sikrere analyser av celleprøver fra livmorhals

Årlig analyseres nærmere 300 000 celleprøver fra kvinner i Helse Sør-Øst, som ledd i screening for livmorhalskreft. Helse Sør-Øst har nå startet innføringen av en dataløsning som vil gi sikrere svar på prøvene og samtidig forenkle analysene for laboratoriepersonalet. Sykehuset Østfold er først ut med å ta i bruk den nye løsningen.

Agnes Lie

Når patologene mottar celleprøver er det viktig å kjenne kvinnenes prøvehistorikk for å kunne gjøre riktig valg av analyser. Har hun hatt tidligere funn som skal kontrolleres eller er hun tidligere behandlet for celleforandringer eller livmorhalskreft?

Per i dag har patologene i regionen bare tilgang til tidligere prøver som er analysert i eget laboratorium. Har pasienten flyttet eller tatt celleprøver andre steder må patologen finne fram til tidligere prøvesvar ved å logge seg på Kreftregisterets nasjonale register. Dette er tidkrevende og tungvint i en travel hverdag.

Sikrere prøvesvar

Helse Sør-Øst er nå i ferd med å innføre en standardisert dataløsning for patologi i hele regionen, som del av det regionale laboratoriedataprosjektet. Den nye løsningen blir koblet opp mot Kreftregisterets nasjonale registre over celleprøver og vevsprøver fra livmorhalsen. Dermed kan patologene raskt og enkelt hente opp tidligere prøvesvar og gjøre riktige valg av analyser i henhold til nasjonale retningslinjer. Helse Sør-Øst er første region som gjennomfører denne integrasjonen.

I tillegg har løsningen en funksjon som automatisk foreslår hva slags analyse som skal gjøres av den aktuelle celleprøven, basert på tidligere prøvehistorikk og kvinnens alder. Skal det gjøres mikroskopisk undersøkelse av celleprøven (cytologi), HPV analyse eller begge deler?

Dette forenkler og effektiviserer personalets arbeid og bidrar dessuten til å redusere menneskelig svikt i hvordan prøver behandles. Algoritmene som ligger til grunn for sorteringen er kompliserte og det er lett å gjøre feil. Dataløsningen i Helse Sør-Øst er utviklet i samarbeid mellom fagfolk, leverandør og Kreftregisteret.

- Dette er en forbedring patologene har ventet på lenge. Vi får et mye bedre grunnlag for å sortere og analysere prøvene korrekt, og arbeidet kan gjøres mer effektivt. For pasientene vil dette gi tryggere prøvesvar, sier patolog og prosjektleder for implementering av HPV primærscreening i regionen Agnes Kathrine Lie ved Sykehuset Østfold

Viktig skritt i retning en innbygger – en journal

Den nye dataløsningen for patologi er et viktig skritt i retning av det nasjonale målet om «en innbygger – en journal» som innebærer at informasjon skal være tilgjengelig for helsepersonell når de trenger det, uansett hvor pasienten har fått behandling tidligere.  

- Det er viktig at vi klarer å forbedre og utvikle tjenesten ved å ta ny teknologi i bruk. Dette er et eksempel på at vi med felles standardiserte løsninger legger grunnlaget for både å styrke pasientsikkerheten og å forenkle arbeidet for helsepersonell, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich.

Laboratoriedataløsningen for patologi, med oppkobling mot Kreftregisteret, ble tatt i bruk ved Sykehuset i Østfold i mai i år. I løpet av høsten 2019 blir den innført ved Sykehuset i Vestfold. I løpet av de nærmeste årene blir den også innført ved Akershus universitetssykehus og ved Oslo universitetssykehus. Dermed vil alle helseforetakene i regionen som i fremtiden skal gjøre analyser av celleprøver fra livmorhalsen ha tatt i bruk den nye regionale løsningen for patologi.