Styrebehandling av revisjonsrapport – uønskede hendelser ved Sørlandet sykehus HF

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF har gjennomført en revisjon av uønskede hendelser ved Sørlandet sykehus HF. Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst legger rapporten fra konsernrevisjonen fram for styret i Helse Sør-Øst RHF 24. september.

I perioden 2016-2020 har det fremkommet uønskede hendelser i kirurgiske avdelinger både ved Sørlandet sykehus Flekkefjord og ved Sørlandet sykehus Kristiansand. Flere av hendelsene er knyttet til en enkelt lege. Legen ble i februar 2019 overført fra Flekkefjord til Kristiansand, hvor han startet i en utdanningsstilling. Etter dialog med ledelsen ved Sørlandet sykehus, ba Helse Sør-Øst RHF konsernrevisjonen om å gjennomføre en revisjon av de uønskede hendelsene ved helseforetaket.

Anne-Cathrine Frøstrup

Anne-Cathrine Frøstrup

- Revisjonsutvalget vurderer at revisjonen har synliggjort flere kritikkverdige forhold, sier revisjonsutvalgets leder Anne-Cathrine Frøstrup.
Revisjonsutvalget mener det er viktig at Sørlandet sykehus i sin videre oppfølging av revisjonen foretar en grundig gjennomgang av de forholdene som er påpekt, og utarbeider en god plan som ivaretar de svakhetene som fremkommer i rapporten. Utvalget påpeker videre at pasienter som kan ha fått mangelfull helsehjelp må få adekvat oppfølging, sier Frøstrup.

Med bakgrunn i rapportens konklusjoner og funn vil revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF følge opp Sørlandet sykehus sin videre behandling og håndtering av funnene i rapporten.

Etter at styret ved Sørlandet sykehus HF har behandlet revisjonsrapporten, vil revisjonsutvalget legge frem en ny sak for styret i Helse Sør-Øst RHF der styret orienteres om sykehusets plan for oppfølging.

099-2020 Revisjonsrapport om uønskede hendelser ved SSHFRevisjonsrapporten