Styrker tilbudet for barn og unge i psykisk helsevern

Helseforetakene og sykehusene i Helse Sør-Øst har igangsatt en rekke tiltak for å håndtere økt pågang til psykisk helsevern for barn og unge. Antall henvisninger for denne pasientgruppen økte med nærmere seks prosent i årets to første måneder, sammenlignet med samme periode i fjor.

Illustrasjon
- Vi følger arbeidet med å møte den økte pågangen tett. Dette er en pasientgruppe som det er svært viktig at vi klarer å gi god hjelp. Det varierer noe mellom helseforetakene hvor stor økningen i henvisninger er, og det er derfor også forskjeller i tiltak, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus. 

Hun opplever at ledelsen ved helseforetak og sykehus har stor oppmerksomhet rettet mot behandlingstilbudene for barn og unge innen psykisk helsevern.  Mange av tiltakene handler om å forbedre og effektivisere ulike faser i pasientforløpet. Det gjøres blant annet gjennom bedre samarbeid med kommuner og bydeler ved henvisning og mer intensivert utredning. Noen av helseforetakene oppretter kveldspoliklinikker.  Flere av helseforetakene ser på hvordan de kan omprioritere interne ressurser eller rekruttere nye medarbeidere for å styrke kapasiteten. 

Helse Sør-Øst RHF har nylig inngått en avtale med Capio Anoreksi Senter om økt døgnkapasitet innen behandling av spiseforstyrrelser hos barn og unge. 

Videre har Helse Sør-Øst RHF fått en tilleggsbevilgning på nær 54 millioner kroner på bakgrunn av at smitteverntiltak har ført til flere og mer alvorlige psykiske lidelser blant barn og unge. Midlene skal gå til økt bemanning i en periode, kompetansetiltak, forebyggende tiltak og samhandlingsløsninger med kommunene. Midlene vil bli fordelt til helseforetak og sykehus som har tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge. 

Helse Sør-Øst RHF har også fått tildelt midler til en midlertidig ordning for å gjennomføre tiltak som kan gi reduserte ventetider og forbedret kapasitet ved poliklinikker. Her er søknader til tiltak innen psykisk helsevern rettet mot barn og unge prioritert.

- Det er viktig at pasienter får tilpasset behandling i alle deler av pasientforløpet og på en slik måte at behandlingen kan bidra til å håndtere en mer alvorlig utvikling av tilstanden. Dette krever at vi vurderer hvordan tilbudene kan utvikles videre, både når det gjelder poliklinikk, dag- og døgnbehandling, samt ambulant behandling, sier Cathrine M. Lofthus. 

Regional fagplan for psykisk helsevern og rusbehandling

Styret for Helse Sør-Øst RHF behandler i møte 22. april regional fagplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Planen gir retning for utviklingen av tjenestene i helseforetakene og sykehusene i regionen fram mot 2035. I planen er behandling av psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer hos barn og unge et utpekt innsatsområde.

- Etterspørselen etter tilbud fra psykisk helsevern for barn og unge er stort. Det er avgjørende at alle deler av tjenestetilbudet rustes for å møte de ulike oppgavene. Behovet for hjelp er ofte mangfoldig, komplekst og berører gjerne flere faser og områder av et barns eller en ungdoms liv. God samhandling med kommunale tjenesteytere og fleksibel oppfølging av felles pasienter, blant annet ved hjelp av gode teknologiske løsninger, er viktig for å lykkes i å utvikle tjenesten i ønsket retning, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF Cecilie Skule. 

Les mer