Styrking av psykiske helsetjenester til barn og unge

Tilleggsbevilgninger og ekstraordinære tiltak skal bidra til å møte økte behov for psykiske helsetjenester blant barn og unge. 1. juli fordelte styret i Helse Sør-Øst RHF nær 81 millioner kroner for å styrke tilbudet til barn og unge i regionen.

I revidert nasjonalbudsjett er det øremerket en ekstrabevilgning på 80,8 millioner til psykiske helsetjenester for barn og unge i Helse Sør-Øst. 
Jan Frich

Jan Frich


​- Vi har i 2021 sett en økning i antall barn og unge som sliter psykisk og som henvises til vurdering og behandling innen psykisk helsevern. De ekstra midlene skal bidra til å gjøre tjenestene mer tilgjengelige og redusere ventetiden, sier konstituert administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich.

Bevilgningen kommer i tillegg til en ekstra tildeling på 53,8 millioner kroner til psykisk helsevern barn og unge som ble fordelt i mai i år. Midlene skal brukes bl.a. til å etablere eller styrke det polikliniske tilbudet på kveldstid, øke bemanningen, styrke støttefunksjoner og etablere nye tilbud som eksempelvis hjemmesykehus.

Helseforetakene fikk i foretaksmøter 3. juni i oppdrag å utarbeide konkrete tiltaksplaner og avsette nødvendige ressurser til arbeidet med psykisk helsevern, med vekt på barn og unge. 

Koordinert og forsterket innsats

Gjennom pandemien er det gjort en stor innsats med å opprettholde og styrke tilbudet innen psykisk helsevern barn og unge. En nylig vedtatt fagplan for psykisk helsevern og rusbehandling legger viktige premisser for det videre arbeidet. Tilbudet til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer et av seks prioriterte satsingsområder i fagplanen. 

Cecilie Skule

Cecilie Skule

- For å lykkes i å utvikle tjenesten i ønsket retning må vi samarbeide på tvers om løsninger som gir fleksibel oppfølging av pasientene. Det krever også at pasienter følges opp på nye måter og at forskning og innovasjon understøtter utviklingen av tjenestene, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF Cecilie Skule.


Det er et mål at barn og unge skal få raskere helsehjelp på riktig nivå og at færre henvisninger blir avslått i psykisk helsevern for barn og unge. Det foregår mye godt arbeid på tvers av nivåene slik at pasienter får et egnet tilbud på riktig nivå. Det er nå mulig å registrere i journalsystemet at pasienten har fått et tilbud i kommunen. Før behandler i spesialisthelsetjenesten kan krysse av på «BUP-tilbud gitt i bydel/kommune» må behandler, i samarbeid med barn/ungdom og foreldre, avklare det kommunale tilbudet og det må være enighet om at det er her helsehjelpen skal gis. 

Se o​​gså:

Styres​ak 079-2021 - Fordeling av bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett 2021 og gjenstående tilskudd til smittevern- og beredskapstiltak ved koronapandemien i 2021 Ytterligere nær 54 millioner kroner til psykisk helsevern for barn og ungeForetaksmøter vektlegger psykisk helsevern