Tilskudd til helsetilbud for studenter

Helse Sør-Øst RHF har fra 2019 trappet opp tilskuddene til lavterskeltilbud i regi av studentsamskipnadene for studenter med psykiske helseplager.


Tilskuddet til studentsamskipnadene i Helse Sør-Øst er økt fra 10 til 15 millioner kroner siden 2019. Samskipnadene i regionen har etablert psykososiale tilbud som er et supplement til det øvrige tilbudet i spesialisthelsetjenesten.

- Tilskuddene skal støtte tilbud for studenter med psykiske helseplager. Studenter står fritt til å kunne benytte seg av alle de vanlige tjenestene innen psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst, men studenter kan ha behov for egne lavterskeltilbud, sier viseadministrerende direktør Jan Frich. 

Helse Sør-Øst RHF bidrar i et spleiselag hvor samskipnadene også bruker egne midler til å drifte tilbudene. 

- Avtalene stiller krav om at samskipnadene kan dokumentere at de selv bidrar med et beløp som er minst like stort som beløpet de mottar fra Helse Sør-Øst RHF, sier Frich.

Tidligere gikk alle de regionale midlene fra Helse Sør-Øst RHF til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. I 2019 startet en omlegging hvor det regionale helseforetaket økte den samlede støtten til studenthelse og inngikk avtaler om tilskudd til alle studentsamskipnadene i regionen. Som følge av omleggingen får Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus noe mindre midler enn tidligere, og samtidig styrkes tilbudene i regi av de andre samskipnadene.