Totalentreprise for nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

Helse Sør-Øst RHF kunngjør i disse dager konkurranse for å engasjere totalentreprenør for Nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet. I tillegg til strålebehandling slik vi kjenner til den fra før, omfatter prosjektet også Norges første senter for protonbehandling. Dette er en form for stråleterapi som særlig vil komme barn og ungdom til gode.

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at Radiumhospitalet skal videreutvikles som et spesialisert kreftsykehus. Protonbehandling er en ny nasjonal behandlingstjeneste og bygging av senteret vil legge grunnlaget for arbeidet med å etablere flere sentre.

Nytt klinikkbygg og protonsenter skal etableres innenfor en kostnadsramme på ca 4, 6 milliarder kroner og et brutto areal på ca 40.000 m2. Nytt klinikkbygg og protonsenter skal integreres i eksisterende bygningsmasse og danne et helhetlig sykehus på Radiumhospitalet. De nye byggene er planlagt for blant annet 155 senger, 10 operasjonsstuer, poliklinikk og dagbehandling, samt fire bunkere til protonbehandling.

Byggestart er planlagt i 2019, med ferdigstillelse og ibruktakelse i 2023.

Etablering av et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet er en viktig del av fremtidens Oslo universitetssykehus. Målbildet for Oslo universitetssykehus er at helseforetaket skal utvikles med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Radiumhospitalet skal ivareta både lokal-, region- og landsfunksjoner innenfor kreftbehandling.

Konkurransen ble kunngjort 28. september. Frist for levering av kvalifikasjonssøknad er 5. november. Beslutning om valg av oppdragstaker er forventet 15. mars 2019, med mål om kontraktinngåelse i slutten av mars.

Protonsentrene er også omtalt i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019:

Lån og tilskudd til protonbehandling ved Radiumhospitalet i Oslo og Haukeland universitetssjukehus i Bergen ble vedtatt gjennom Stortingets behandling av Prop. 85 S (20172018). Protonsenteret ved Radiumhospitalet har en samlet låne- og tilskuddsramme på 1891millioner 2018-kroner og får en økt låne- og tilskuddsbevilgning på til sammen 209,7millioner kroner i 2019, sammenliknet med saldert budsjett for 2018.